Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 139
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 275447
Начало Стратегия на учебното заведение 2018-2019 -извадка
Оценка на читателите: / 9
Слаба статияОтлична статия 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

СТРАТЕГИЯ

ЗА РАЗВИТИЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”

град ХАСКОВО

ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2020 г.


Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на ЗПУО , гласувана е на заседание на Педагогическия съвет на 08.09. 2016г. и е утвърдена от директора на училището със Заповед № РД -14-1/15.09.2016 г.

I ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията за развитие е базисен документ, който  служи за стратегическо позициониране на училището  на национално равнище.  Тя определя общите насоки на развитие на неговата дейност, акцентира върху видовете мероприятия, които ще се развиват в перспектива, съобразно наличния потенциал и конкурентните позиции.

Настоящата стратегия проектира развитието на ОУ „Св. Иван Рилски”, гр.Хасково през следващите четири години чрез оптимизиране и иновиране на технологиите, методите, средствата и организацията на образователните дейности в съответствие с националните приоритети в образованието и приоритетите на общото европейско образователно пространство.

Самата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от промяна в статута на училището, което да се превърне в организатор, създаващ условия за личностно развитие на учениците чрез формиране на ключови компетентности и способности за самостоятелно усвояване на знанията.

 

При разработване на стратегията са спазени основните принципи,  залегнали в ЗПУО:

 1. осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;
 2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;
 4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;
 5. запазване и развитие на българската образователна традиция;
 6. хуманизъм и толерантност;
 7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
 8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
 9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Следват се и  изведените четири приоритетни стълба в доклада на ЕК по образование:

 • Учене за знания и компетенции /„да се учим да учим”/
 • Учене за практическо изпълнение на различни задачи и за самостоятелно справяне с професионалните задължения /„да се учим да правим”/
 • Учене, насочено към социални умения – да откриваме другите, да ги разбираме и да работим заедно за постигане на общи цели /„учене за да живеем в разбирателство с другите”/
 • Учене, насочено към оцеляване в ситуации на промени, конфликти и кризи /„да се учим да бъдем”/