Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 140
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 244626
Начало Стратегия на учебното заведение 2018-2019 -извадка

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 9
Слаба статияОтлична статия 

РЕФЕРЕНТНИ ДОКУМЕНТИ

Стратегията за развитие на училището се основава на приоритетите, целите и стандартите, заложени в следните документи:

  1. Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)
  2. Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст
  3. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата
  4. Лисабонска стратегия на ЕС
  5. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
  6. Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020 г.)
  7. Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности
  8. Конвенцията на ООН за правата на детето
  9. Закона за закрила на детето

10.  Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта

11.  Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година.

12.  Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

13.  Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

14.  Други нормативни документи , национални и международни, засягащи развитието на образованието.

В съответствие с посочените документи в центъра на образователния процес се поставя детето с неговите заложби, интереси и потребности.

 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

 

1. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА (PEST)

Училището като институция функционира в условията на променлива среда, която оказва силно влияние върху мотивите за учене, а също така и върху поведението на учениците. Основният очертаващ се проблем  е свързан с намирането на адекватна реакция, засягаща преобразуването на образователната система, промяната на целите, технологиите, отношението и стила на работа на учителите.

ПОЛОЖИТЕЛНИ ВЛИЯНИЯ

НЕГАТИВНИ ВЛИЯНИЯ

1. Икономически фактори

 

Определен стандарт за едногодишна издръжка на ученик

 

Нестабилно икономическо състояние на страната.

 

2. Социални и културни фактори

 

Увеличаване на раждаемостта, макар и с нисък процент

Въвеждане на система за кариерно развитие на учителите и възпитателите

 

Засилен миграционен поток към чужбина

Отрицателно влияние на средата върху възпитанието на учениците и мотивите за учене

Нисък социален статус на учителите

Слаба заинтересованост за обучението на децата им у част от родителите

 

3. Технологически фактори

 

Внедрени са съвременните технически средства за управление, обучение и комуникации.

Разнообразие от съвременни учебнотехнически средства за реализиране на образователния процес.

 

4. Трудови ресурси

 

Наличие на свободни висококвалифицирани педагогически кадри.

 

5. Финансови ресурси

 

Въведена система за делегирани бюджети. Редовно финансиране.

Възможности за реализация на собствени приходи.

Недостатъчно висок разходен стандарт за един ученик.

 

6. Законодателство

 

Деконцентрация и децентрализация на правомощията.

Влизане в сила от 01.08.2016г на Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО)

Нови учебни планове и програми за III и VII клас