Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 140
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 244620
Начало Стратегия на учебното заведение 2018-2019 -извадка

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 9
Слаба статияОтлична статия 

2. SWOT АНАЛИЗ

Целта на SWOT /силни, слаби страни, възможности и заплахи/ анализа е да се определи количественото и качествено състояние на училището като система. Чрез него се поставя стратегическата диагноза и е база за извеждане на стратегическите цели и мерки. В зависимост от преобладаващата тенденция се дефинира видът на стратегията, която следва на бъде приета.

Силни страни

Възможности

 

 • Утвърдени от община Хасково правила за прием в I клас .
 • Прием на учениците както от района на училището, така и от междинни райони.
 • Целодневна организация на обучението  за учениците от I – V клас.
 • Запазване на висок годишен успех на училището;
 • Високи образователни резултати на учениците от външното оценяване.
 • Няма преждевременно напуснали образователната система ученици.
 • Много добри постижения при участия в конкурси и състезания в различни области.
 • Конкретен план за повишаване квалификацията на персонала.
 • Успешен прием при кандидатстване след VII клас за 2018-2019г.
 • Квалифициран педагогически и непедагогически персонал.
 • Изградени вътрешноучилищни комисии и методически обединения и наличие на мотивация за повишаване на квалификацията.
 • Осигуреност със задължителна документация.
 • Наличие на информационни програмни продукти.
 • Добро управление на финансови средства в условията на делегиран бюджет.
 • Цялостно реновирана училищна сграда с ново обзавеждане
 • Партниращи училищно настоятелство и обществен съвет.
 • Добро взаимодействие с институции.
 • Осигурени възможности за закуски  и обедно хранене на учениците .
 • Осигуряване на достъпна архитектурна среда за деца с увреждания

 

 • Провеждане на рекламни кампании – начални и поддържащи
 • Провеждане на вътрешноучилищни квалификационни форми / дискусии, форуми, работа в групи, споделяне на опит и др./
 • Разработване и управление на проекти.
 • Разширяване на връзките с НПО и други организации и институции с цел реализиране на партньорски проекти и съвместни инициатива.
 • Изграждане работен екип по усвояване на средства по различни програми чрез разработване и реализиране на проекти.
 • Включване на родителите в училищни инициативи и съвместни дейности.
 • Разширяване на извънкласните форми на работа с учениците в свободното време.
 • Наличие на ресурси за  приложение на ИКТ в учебния процес.

 

Слаби страни

Заплахи

 

 

 

 

 • Намаляване броя на учениците в общината.
 • Кандидатстване на ученици след завършен IV клас в профилирани паралелки.
 • Недостатъчнa заинтересованост от страна на част от родителите към образованието на децата им.

***************************************************************************************************************************