Нормативни документи

Насоки за работа в ОРЕС

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 135
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 296098
Начало Стратегия на учебното заведение 2021-2025 -извадка
Оценка на читателите: / 11
Слаба статияОтлична статия 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО

1. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА (PEST)

Училището като институция функционира в условията на променлива среда, която оказва силно влияние върху мотивите за учене, а също така и върху поведението на учениците. Основният очертаващ се проблем  е свързан с намирането на адекватна реакция, засягаща преобразуването на образователната система, промяната на целите, методите, отношението и стила на работа на учителите, за да отговорят на  на актуалните предизвикателства, особено във връзка с ускореното развитие на дигиталните технологии.

2. SWOT АНАЛИЗ

Целта на SWOT /силни, слаби страни, възможности и заплахи/ анализа е да се определи количественото и качествено състояние на училището като система. Чрез него се поставя стратегическата диагноза и е база за извеждане на стратегическите цели и мерки. В зависимост от преобладаващата тенденция се дефинира видът на стратегията, която следва на бъде приета.

Квантифицираният SWOT анализ представя разпределението на отделните елементи по абсолютен /количествен/и относителен дял /процентно съотношение/ спрямо общия сбор.

 

 

Анализът на въздействието на факторите насочва към избор на  офанзивна стратегия, при която се извлича максимумът от силните страни и възможностите.

 

III. СИСТЕМА. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО . МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО. ЦЕННОСТИ. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ.

1. СИСТЕМА

  • Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието.
  • Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите.