Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 140
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 244608
Начало Стратегия на учебното заведение 2018-2019 -извадка

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 9
Слаба статияОтлична статия 

 

III. СИСТЕМА. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО . МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО. ЦЕННОСТИ. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ.

1. СИСТЕМА

 • Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието.
 • Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите.
 • Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.
 • Участниците в образователния процес и институциите си партнират с общините и с други заинтересовани страни.

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Основно училище “Свети Иван Рилски” се намира в централната част на град Хасково, което дава възможност за достъп до него на много деца от околните квартали и райони.

Училището ще се развива като училище с   с два етапа на основна образователна степен:

- начален етап: 1. – 4. клас;

- прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

Приемът на първокласници за учебната 2018/2019 година е проведен на следните етапи:

Етап1

Подаване на заявления за първо класиране/по образец/и ксерокопие от акта за раждане на детето

от 23.04.2018 до 29.05.2018г.

Етап 2

Обработка Първо Класиране от 30.05.2018 до 03.06.2018 г.

Етап 3

Обявяване на резултатите от първо класиране от 04.06.2018 до 04.06.2018 г.

Етап 4

Записване на приетите ученици след първи етап

Представяне на  удостоверението /оригинал/ за завършена подготвителна група, или декларация, че не е посещавало /за завърналите се от чужбина; документи удостоверяващи верността на ползваните критерии за прием от 05.06.2018 до 08.06.2018 г.

Етап 5

Обявяване на свободните места ВТОРО КЛАСИРАНЕ от 11.06.2018 г. до 11.06.2018 г.

Етап 6

Подаване на заявления за второ класиране от 12.06.2018 г.  до 13.06.2018 г.

Етап 7

Обработка Второ Класиране от 14.06.2018 г. до 14.06.2018 г.

Етап 8

Обявяване на резултатите от второ класиране от 14.06.2018 г. до 14.06.2018 г.

Етап 9

Записване на приетите ученици след второ класиране от 15.06.2018 г. до 19.06.2018 г.

Етап 10

Обявяване на свободните места ТРЕТО КЛАСИРАНЕ от 20.06.2018 г. до 20.06.2018 г.

Етап 11

Подаване на заявления за трето класиране от 21.06.2018 г.до 25.06.2018 г.

Етап 12

Обработка Трето Класиране от 26.06.2018 г. до 26.06.2018 г.

Етап 13

Обявяване на резултатите от трето класиране от 26.06.2018 г. до 26.06.2018 г.

Етап 14

Записване на приетите след трето класиране от 27.06.2018 г. до 28.06.2018 г.

Етап 15

Списъците на класираните ученици и цялата информация по приема са изнасени на информационно табло  в училището и на интернет страницата на ОУ „Св. Иван Рилски“, град Хасково, община Хасково.

Записани са 146, които са разпределени в седем паралелки. Няма отложени от екипа  за комплексно педагогическо оценяване.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБРАЗОВАТЕЛЕН  ПРОЦЕС

 

Организацията на обучението се извършва по училищен учебен план, приет на заседание на  ПС от 07.09.2015г. за учениците от IV клас и по учебни планове за паралелките от I.II, III, V, VI и VII клас, съгласно ДОС за учебния план.

С цел да се удовлетворят индивидуалните потребности и интереси на учениците се организират групи по избираеми и факултативни учебни часове по различни предмети, които им дават възможност да  задълбочават и разширяват знанията си по дадения предмет. В часовете за консултации се осигуряват допълнителни образователни възможности за ученици, които срещат трудности  с усвояването на урочния материал.

Всяка учебна година в края на втория срок се провежда външно оценяване по отделните предмети за учениците от IV и VII клас, като така се  изгражда  по-цялостна и по-обективна представа за степента на усвояване на учебния  материал.

Като цяло учениците от ОУ “Свети Иван Рилски”  добре овладяват предвидените от учебния план знания и успяват да формират необходимите умения, което е видно от представянето им на НВО.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛНА БАЗА

ОУ “Св. Иван Рилски”  - Хасково е разположено в централната част на града. Сградата  е построена е през 1987г. Тя е масивна, двуетажна при физкултурния салон и едноетажна при ученическия стол, с прилежащ към него подземен етаж . Учебният корпус е четириетажен,   разделен на две крила. Застроената площ е 2340 кв. м. Сградата разполага със собствено  локално отопление.

Училището разполага с 43 учебни стаи.

Оборудвани са два компютърни кабинета, в които се провежда обучението по информационни технологии   Сградата разполага с три физкултурни салона,   2 кабинета по   технологии и предприемачество, 2 кабинета по природни науки, 5 административни кабинета, 2 офиса за непедагогическия персонал и медицински кабинет.

По проект "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково" се извърши капиталов ремонт на сградата на училището и прилежащите дворни пространства. Направи се  топлоизолиране,  реконструкция и обновяване на сградата,  нейното привеждане в съответствие със съвременните хигиенни, противопожарни,  технически и др. нормативни изисквания за правилно, комфортно и функционално експлоатиране.  Локалното отопление изградено така, че може да се ползва както газ, така и нафта. Постигна се максимална енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградaтa. С този проект се създаде модерна образователна среда, осигури се достъпна среда за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания и за населението, включително за хората с увреждания.

С реализирани икономии   и натрупан преходен остатък за 2017  бюджетна година бе обновено и  обзавеждането на учебните помещения. Класните стаи и кабинети бяха обзаведени с нови мебели (ученически  маси, столове, учителски бюра), оборудват се с преносими компютри, екрани и мултимедии, монтират се и пет интерактивни дъски.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, притежаващи компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие, зачитащи правата на другите, техния език, религия и култура, , способни на успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности.

Предоставяне  на качествено образование според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз.

 

4. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Постигане на оптимални условия за провеждане на образователния процес и реализация на подрастващите в демократичното общество. Предоставяне на образователен продукт, отговарящ на държавните образователни стандарти и европейските критерии и изисквания за качество. Предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище чрез използването на различни образователни иновации. Всички участници в образователния процес трябва да се чувстват еднакво отговорни, ангажирани и значими субекти.

IV. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 • Принципът на партньорството – най-широко участие на всички заинтересовани страни и институции на общинско и регионално ниво, което ще допринесе за ефективното изпълнение на стратегията и предприетите мерки и дейности.
 • Принципът на концентрация – съсредоточаване на усилията в конкретни области, свързани с повишаване качеството на образователните услуги създаването на добра образователна среда ;

 

 

V. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

В сферата на философията на образованието

 • Утвърждаване на подход в образователния процес, балансирано центриран към постигане на целите на стратегията и постигане на  резултати, базиран на споделената активност на учители и ученици.
 • Постигане на националните образователни цели, интеграция на традиция и модерност в образователния процес.

В сферата на образователния пазар

 • Запазване и разширяване на позициите в конкурентната среда.

В сферата на образователните технологии

 • Подобряване качеството на образователните продукти чрез въвеждане на иновативни методи и технологии

В сферата на социалните цели

 • Осигуряване на стабилност на персонала и мотивиране за повишаване на квалификацията

В сферата на финансите

 • Финансова стабилност и ефективно използване на финансовите ресурси

В сферата на управлението

 • Управление и грижи за качеството на образованието

В сферата на вътрешната среда

 • Създаване на модерна образователна среда

В сферата на външната среда

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

**************************************************************************

VII  Финасниране на дейностите

Дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се финансират със средства от държавния бюджет, бюджетите на общините, европейски фондове и програми и други източници.

Със средства от държавния бюджет се финансират изцяло или частично дейностите, които са обект на държавна политика.

Средствата от държавния бюджет са за:

 • издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците;
 • подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;
 • изпълнение на национални програми за развитие на образованието.

Средствата от държавния бюджет за финасиране на дейности в системата на предучилищното и училищното образование се планират ежегодно в размер не по-нисък като сума и като процент от брутния вътрешен продукт спрямо заложеното в държавния бюджет за предходната година.

Средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи държавни и общински училища и детски градини, въз основа на броя на децата и учениците и на стандарт за дете и ученик, определен с акт на Министерския съвет. Стандартът определя размера на средствата от държавния бюджет за конкретна дейност за едно дете или ученик за съответната година.

Дейностите, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по стандарти, се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите.

Размерите на стандартите се определят в зависимост от:

 • съдържанието на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците;
 • вида и спецификата на училището и формата на обучение;
 • професионалното направление на обучението;
 • обективни географски и демографски характеристики на общината, оказващи влияние върху достъпа до образование.

Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените по стандарта средства за всяка дейност, финансирана изцяло или частично от държавния бюджет по стандарти между училищата и детските градини въз основа на формули за съответната дейност. Формулите включват основни и допълнителни компоненти.

Формулите по единни разходни стандарти се утвърждават от първостепенните разпоредители с бюджет в срок до 28 февруари на текущата година след обсъждане с директорите на детските градини и училищата. Утвърдените формули се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й.

Основните компоненти на всяка формула са стандартът и броят на децата и учениците в детските градини и училищата за съответната дейност. Допълнителните компоненти на формулата могат да бъдат обективни географски, демографски, инфраструктурни и други показатели, определящи различия в разходите за едно дете или един ученик, или показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика. Числеността на персонала и броят на групите и паралелките не могат да бъдат компоненти на формулите.

Средствата по стандарт за всяка дейност се разпределят:

 • не по-малко от 80 на сто – на базата на основните компоненти на формулите;
 • останалите до 20 на сто – въз основа на допълнителни компоненти на формулата.

Като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност може да се предвиди резерв за нерегулярни разходи в размер до три на сто от средствата за съответната дейност. Неразпределените към 15 ноември на текущата година средства от резерва се предоставят на училищата и детските градини по съответната дейност, като се разпределят пропорционално на броя на децата и учениците.

Като част от допълнителните компоненти на формулите се предвиждат средства в размер до 0,5 на сто за финансиране на логопедични кабинети.

Като част от формулите се утвърждават и:

 • условията и редът за разпределение на средствата по отделните допълнителни компоненти, включени в съответната формула, в т.ч. резерва;
 • правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските градини при изменение на основните компоненти на формулата.

В случаите на разлики между разчетения брой на децата и учениците, въз основа на които са предвидени средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и ученицитес със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и данните по информационната система на Министерството на образованието и науката към 1 януари на текущата година, се извършват компенсирани промени по съответните бюджети  за размера на средствата, необходими за отстраняване на тези разлики.

Когато разчетеният брой на децата и учениците е по-висок от броя на децата и учениците по информационната система, до извършването на промените се заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния стандарт.

Когато разчетеният брой на децата и учениците е по-нисък от броя на децата и учениците по информационната система, средствата по формулата за съответната дейност се разпределят, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формула до извършването на промените по съответните бюджети.

Промени в разпределението на средствата по формула през бюджетната година в резултат от промени в броя на децата и учениците се допускат само в следните случаи:

 • преместване на дете или ученик между институции, финансирани от един и същ първостепенен разпоредител с бюджет;
 • когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият брой на децата или учениците в някои институции, финансирани от един и същ първостепенен разпоредител с бюджет.

Като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност Министерският съвет определя задължително определя добавка за условно постоянни разходи.

Освен средствата по стандарт в бюджета на училището, прилагащо системата на делегиран бюджет, се включват и разходи за сметка на:

 • установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета;
 • собствените приходи на училището;
 • допълнително финансиране, извън средствата за издръжка на дейностите / възпитание и обучение на децата и учениците; подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие; развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие/, осигурено за сметка на други средства по бюджета на финансиращия орган;
 • дължимите към бюджета на училището средства, непреведени от финансиращия орган към края на предходната година.

Средствата за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно развитие включват:

 • ученически стипендии;
 • транспорт на деца и ученици;
 • закупуване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване и за училищната библиотека;
 • целодневна организация на учебния ден и хранене;
 • дейности, свързани с общата подкрепа за личностно развитие;
 • дейности, свързани с допълнителната подкрепа за личностно развитие;
 • дейности, свързани с ученическия отдих и спорт;
 • реализиране на училищни програми за превенция на отпадането от училище и за намаляване броя на преждевременно напусналите;
 • подкрепа за ученици с изявени дарби;
 • други дейности, спомагащи за повишаване на обхвата и равния достъп до образование.

Средствата за изпълнение на дейностите за ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности се предоставят в училището, в което те се обучават.

Когато училището не може да осигури ресурсното подпомагане съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, средствата се предоставят на съответната община за организиране на ресурсното подпомагане от център за подкрепа за личностно развитие, съответно на центъра за специална образователна подкрепа.

Училището прилага система на делегиран бюджет, която дава право на директора :

 • на второстепенен разпоредител с бюджет;
 • да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;
 • да се разпорежда със средствата на училището;
 • да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план.

Първостепенните разпоредители с бюджет делегират права на директорите на училища да реализират собствени приходи, като им предоставят за управление ползваната от тях държавна или общинска собственост в случаите, в които те не разполагат с тези права по силата на нормативен акт. По изключение може да не се делегира правото за реализиране на приходи от ползваната от училищата държавна или общинска собственост, когато тя представлява относително териториално обособена единица, която има самостоятелно отчитане на разходите и не представлява част от присъщата на училището дейност.

Училището, прилагащо система на делегиран бюджет, публикува на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му.

Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището, следващ съответното тримесечие.

Собствените приходи на училището  са:

 • приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи;
 • приходите от дарения .