Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 251044
Начало Стратегия на учебното заведение-извадка
Оценка на читателите: / 9
Слаба статияОтлична статия 

 

III. СИСТЕМА. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО . МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО. ЦЕННОСТИ. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ.

1. СИСТЕМА

 • Системата на предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието.
 • Участниците в образователния процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите.
 • Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.
 • Участниците в образователния процес и институциите си партнират с общините и с други заинтересовани страни.

2. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Основно училище “Свети Иван Рилски” се намира в централната част на град Хасково, което дава възможност за достъп до него на много деца от околните квартали и райони.

Училището ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с предучилищна подготовка (5 – 6 г.) и с два етапа на основна образователна степен:

- начален етап: 1. – 4. клас;

- прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

Приемът на 5 и 6 годишни деца в подготвителни групи е реализиран – записани са 37 деца, разпределени в две групи.

Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.( НАРЕДБА № 5/ 03.06.2016 г. за предучилищното образование Чл. 14. (1))

ОУ „Свети Иван Рилски“ осигурява полудневна организация на образователни процес в двете подготвителни групи.

Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.( НАРЕДБА № 5/ 03.06.2016 г. за предучилищното образование Чл. 16. (1))

Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.( НАРЕДБА № 5/ 03.06.2016 г. за предучилищното образование Чл. 27.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОБРАЗОВАТЕЛЕН  ПРОЦЕС

 

Организацията на обучението се извършва по училищен учебен план, приет на заседание на  ПС от 07.09.2015г за учениците от II, III, IV, VI  и VII клас и по учебни планове за паралелките от I и Vклас, съгласно ДОС за учебния план.

С цел да се удовлетворят индивидуалните потребности и интереси на учениците се организират групи по ЗИП и СИП, съответно по избираеми и факултативни учебни часове в I и Vклас, по различни предмети, които им дават възможност да     задълбочават и разширяват знанията си по дадения предмет. В часовете за консултации се осигуряват допълнителни образователни възможности за ученици, които срещат трудности  с усвояването на урочния материал.

Всяка учебна година в края на втория срок се провежда външно оценяване по отделните предмети за учениците от IV и VII клас, като така се  изгражда  по-цялостна и по-обективна представа за степента на усвояване на учебния  материал.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МАТЕРИАЛНА БАЗА

ОУ “Св. Иван Рилски”  - Хасково е разположено в централната част на града. Сградата  е построена е през 1987г. Тя е масивна, двуетажна при физкултурния салон и едноетажна при ученическия стол, с прилежащ към него подземен етаж . Учебният корпус е четириетажен,   разделен на две крила. Застроената площ е 2340 кв. м. Сградата разполага със собствено  локално отопление, направено с отпуснати средства за капиталови разходи от Община Хасково през лятото на 2001г.

Училището разполага с 43 учебни стаи.

Оборудвани са и два компютърни кабинета, в които се провежда обучението по информационни технологии и чужд език а в останалото време се ползват от учениците и учителите. Сградата разполага с един голям и един малък физкултурен салон, една библиотека, 2 кабинета по домашен бит и технологии, 5 административни кабинета, 2 офиса за помощния персонал и лекарски кабинет.

През 2016г по проект "Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез проектиране на обновена и модернизирана градска среда в Община Хасково" започва капиталов ремонт на сградата на училището и прилежащите дворни пространства. Предвижда се топлоизолиране,  реконструкция и обновяване на сградата,  нейното привеждане в съответствие със съвременните хигиенни, противопожарни,  технически и др. нормативни изисквания за правилно, комфортно и функционално експлоатиране.  Постига се максимална енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сградaтa. С този проект се създава модерна образователна среда, осигурява се достъпна среда за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания и за населението, включително за хората с увреждания.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, притежаващи компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие, зачитащи правата на другите, техния език, религия и култура, , способни на успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности.

Предоставяне  на качествено образование според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз.

 

4. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Постигане на оптимални условия за провеждане на образователния процес и реализация на подрастващите в демократичното общество. Предоставяне на образователен продукт, отговарящ на държавните образователни стандарти и европейските критерии и изисквания за качество. Предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище чрез използването на различни образователни иновации. Всички участници в образователния процес трябва да се чувстват еднакво отговорни, ангажирани и значими субекти.

IV. ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

 • Принципът на партньорството – най-широко участие на всички заинтересовани страни и институции на общинско и регионално ниво, което ще допринесе за ефективното изпълнение на стратегията и предприетите мерки и дейности.
 • Принципът на концентрация – съсредоточаване на усилията в конкретни области, свързани с повишаване качеството на образователните услуги създаването на добра образователна среда ;

 

 

V. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

В сферата на философията на образованието

 • Утвърждаване на подход в образователния процес, балансирано центриран към постигане на целите на стратегията и постигане на  резултати, базиран на споделената активност на учители и ученици.
 • Постигане на националните образователни цели, интеграция на традиция и модерност в образователния процес.

В сферата на образователния пазар

 • Запазване и разширяване на позициите в конкурентната среда.

В сферата на образователните технологии

 • Подобряване качеството на образователните продукти чрез въвеждане на иновативни методи и технологии

В сферата на социалните цели

 • Осигуряване на стабилност на персонала и мотивиране за повишаване на квалификацията

В сферата на финансите

 • Финансова стабилност и ефективно използване на финансовите ресурси

В сферата на управлението

 • Управление и грижи за качеството на образованието

В сферата на вътрешната среда

 • Създаване на модерна образователна среда

В сферата на външната среда

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

**************************************************************************

VII  Финасниране на дейностите

Дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се финансират със средства от държавния бюджет, бюджетите на общините, европейски фондове и програми и други източници.

Със средства от държавния бюджет се финансират изцяло или частично дейностите, които са обект на държавна политика.

Средствата от държавния бюджет са за:

 • издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците;
 • подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;
 • изпълнение на национални програми за развитие на образованието.

Средствата от държавния бюджет за финасиране на дейности в системата на предучилищното и училищното образование се планират ежегодно в размер не по-нисък като сума и като процент от брутния вътрешен продукт спрямо заложеното в държавния бюджет за предходната година.

Освен средствата по стандарт в бюджета на училището, прилагащо системата на делегиран бюджет, се включват и разходи за сметка на:

 • установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета;
 • собствените приходи на училището;
 • допълнително финансиране, извън средствата за издръжка на дейностите / възпитание и обучение на децата и учениците; подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие; развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие/, осигурено за сметка на други средства по бюджета на финансиращия орган;
 • дължимите към бюджета на училището средства, непреведени от финансиращия орган към края на предходната година.

Средствата за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно развитие включват:

 • ученически стипендии;
 • транспорт на деца и ученици;
 • закупуване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване и за училищната библиотека;
 • целодневна организация на учебния ден и хранене;
 • дейности, свързани с общата подкрепа за личностно развитие;
 • дейности, свързани с допълнителната подкрепа за личностно развитие;
 • дейности, свързани с ученическия отдих и спорт;
 • реализиране на училищни програми за превенция на отпадането от училище и за намаляване броя на преждевременно напусналите;
 • подкрепа за ученици с изявени дарби;
 • други дейности, спомагащи за повишаване на обхвата и равния достъп до образование.

Средствата за изпълнение на дейностите за ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности се предоставят в училището, в което те се обучават.

Когато училището не може да осигури ресурсното подпомагане съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, средствата се предоставят на съответната община за организиране на ресурсното подпомагане от център за подкрепа за личностно развитие, съответно на центъра за специална образователна подкрепа.

Училището прилага система на делегиран бюджет, която дава право на директора :

 • на второстепенен разпоредител с бюджет;
 • да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;
 • да се разпорежда със средствата на училището;
 • да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план.

Първостепенните разпоредители с бюджет делегират права на директорите на училища да реализират собствени приходи, като им предоставят за управление ползваната от тях държавна или общинска собственост в случаите, в които те не разполагат с тези права по силата на нормативен акт. По изключение може да не се делегира правото за реализиране на приходи от ползваната от училищата държавна или общинска собственост, когато тя представлява относително териториално обособена единица, която има самостоятелно отчитане на разходите и не представлява част от присъщата на училището дейност.

Училището, прилагащо система на делегиран бюджет, публикува на интернет страницата си утвърдения си бюджет и отчета за изпълнението му.

Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на работниците и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището, следващ съответното тримесечие.

Собствените приходи на училището  са:

 • приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи;
 • приходите от дарения .