Нормативни документи

Насоки за работа в ОРЕС

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 135
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 296083
Начало Стратегия на учебното заведение 2021-2025 -извадка
Оценка на читателите: / 11
Слаба статияОтлична статия 

3. МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Изграждане на свободни, морални и инициативни личности с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, притежаващи компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие, зачитащи правата на другите, техния език, религия и култура, , способни на успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности.

Предоставяне  на качествено образование според държавните образователни стандарти и стандартите на Европейския съюз.

4. ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА

1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;

2. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

3. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

4. Придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;

6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

7. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;

8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

10. Познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;

12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.