Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 251058
Начало Програмна система на ПГ-извадка

Приложение 1

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

При ОУ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"

В образователната  политика на  ОУ " Св. Иван Рилски " и  в настоящата програмна система залагаме на иновативност на формите и съдържанието на работата ни, както и на следване на традициите и приоритетитe в предучилищното образование. .           Нашата програмна  система залага на образование в ценности, образование, основаващо се на основните цели на държавната политика в предучилищна възраст.   Проектните  дейности в ОУ „ Св. Иван Рилски “ за създаването и  реализирането на програмната система са съвкупност от приоритети, цели, дейности и процеси, чрез които се дава по-широк поглед към многообразната работа на учителите и децата. Желанието ни е да отговорим на динамиката на общественото развитие и да издигнем статута на училището.

МИСИЯ

 

-  Осигуряване правото на всяко дете за възпитание, обучение и развитие в комфортна социално-педагогическа среда. Развитие на комуникативните способности на децата и тяхното социално поведение и отношение. Формиране  качества  на бъдещи личности на 21 век.

-  Изграждане на социално-психологическа и интелектуална готовност  на  децата за училище чрез осъществяване на възпитателно-образователна дейност от високо квалифицирани специалисти, запазвайки приоритет на играта, като основна дейност в училище.

********************************************************************************************

 

ВИЗИЯ

Утвърждаване в общественото пространство на подготвителните групи към ОУ " Св. Иван Рилски " като модерна гъвкава, конкурентна и необходима предучилищна  среда за социално-културна, възпитателна и образователна работа, като център за творчество, като съмишленик и партньор на деца, родители и учители чрез:

-  осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата от 5 и 6-годишна възраст;

-   водене на постоянен конструктивен диалог, с доверие и подкрепа с родителите в името на децата.

 

ГЛОБАЛНА ЦЕЛ

Наша цел е да помагаме в развитието на способностите на децата от подготвителните групи, да създаваме и поддържаме желанието им за постигане на успехи във всички техни начинания.Да насърчаваме чувството за осведоменост, отговорност и уважение към себе си, към другите, към семейството и общността, както и волята за личностно израстване, стимулираме развитието на творческия потенциал на детската  личност, за постигане  социално-психологическа и интелектуална готовност на детето за училище и утвърждаване на неговата индивидуалност.

Подцели:

 • Проявяване уважение към личността на детето, неговите интереси и потребности ;
 • Детето да се чувства обичано и ценено в училище ;
 • Създаване на условия за целенасочено и системно развитие на детското творчество, съобразено с интересите на децата ;
 • Индивидуализация на възпитателната работа в съответствие с интересите и възможностите на всяко дете ;
 • Изграждане  навици за безопасно поведение в рискови ситуации.
 • ********************************************************************************************************************

 

Основна ценност:

“Отнасяйте се с децата така, както Вие бихте искали да се отнасят към Вас”.

/Мария Монтесори/

Земята е една за всички и ние сме част от нея . Бъдещето на държавата означава българи, а те се раждат и изграждат като деца. Целта е децата да се запознаят с основни човешки ценности, които да използват в ежедневието си. Това е гаранция за израстването им като личности. Програмната система на ОУ„ Св.Иван Рилски “ спомага  да  създаде ценностна система у децата  и да ги научи как да намерят мястото си там, където ще бъдат ценени и обичани.

I. ПОДХОДИ  И  ФОРМИ  НА  ПЕДАГОГИЧЕСКО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

1. Подходи.

 

 • Личностно-хуманен - детето да се приема като значима личност - с уважение и достойнство; приемане на детето такова, каквото е; човечно отношение към него- оказване на обич и подкрепа; съобразяване с потребностите и интересите на детето като субект; подпомагане на детето в изграждане на позитивен Аз-образ.

 • Индивидуален - съобразяване с уникалността на всяко дете, с неговия собствен темп на развитие и сензитивност; опознаване на силните му страни, върху които да се изгради педагогическото взаимодействие.

***********************************************************************

Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основни и допълнителни форми.

 

 • Основна форма - педагогическа ситуация, която протича предимно под формата на игра. Педагогическата ситуация се организира само през учебно време и осигуряват постигане на компетеции, определени от Държавен образователен стандарт за предучилищно образование. В Подготвителните групи към ОУ " Св. Иван Рилски " ще се провеждат основни форми на педагогическо въздействие по следните Образователни направления:

 • Български език и литература - Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение.
 • Математика - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми.
 • **********************************************************************************
 • Допълнителни форми на педагогическо въздействие:

 • Игри - Театрални, Конструктивни, Сюжетно-ролеви, Подвижни, Музикални и др.
 • Утринна гимнастика
 • Творчески занимания по интереси
 • Празници и концерти - в подготвителна група и училището.

**********************************************************************************

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Предучилищното образование се организира в учебни години. В ОУ "Св. Иван Рилски" подготвителните групи са с полудневна организация на възпитателно- образователен процес.

Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се определят с Правилника за дейността на детската градина или училището.

***************************************************************************************

 • За  ПГ 5-годишни - общ седмичен брой – 15+2;
  • Български език и литература - 4
  • Математика - 3
  • Околен свят - 2
  • Музика - 2
  • Изобразително изкуство - 2
  • Конструиране и технологии - 2
  • Физическа култура - 2
 • За ПГ 6-годишни - общ седмичен брой – 17+2
 • Български език и литература - 4
 • Математика - 3
 • Околен свят - 2
 • Музика - 2
 • Изобразително изкуство - 2
 • Констриуране и технологии - 2
 • Физическа култура - 4

Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 20 до 30 минути.

Проследяване на резултатите от предучилищното образование

Постиженията на всяко дете се проследява и описва от учителя на съответната група  по образователните направленияв началото в началото и края на учебната година.

Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата и се отразяват в детско портфолио.

Учителите информират родителите за индивидуалните постижения на детето.

 

IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ.

 • Връзки с родителите

Родителите са участници и партньори заедно с децата, учителите, директора и другите педагогически специалисти.  Взаимоотношенията между семейството и училище  са изградени върху основата на взаимно доверие, разбиране, взаимно уважение, непрекъснат диалог за практическо реализиране на общите възпитателни цели. Тясното взаимодействие между семейството и училище ще даде възможност за повишаване ефективността на учебно-възпитателния процес. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището, ще се осъществяват при условия и по ред, определени с Правилника за дейността на училището, чрез:

 • Индивидуални срещи в удобно за двете страни време;
 • Родителски срещи;

*****************************************************************************************

Външни връзки

 • Срещи с лекари, психолози и специалисти в различни области за отговори на въпроси, поставени от родители;

*****************************************************************************************