Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 140
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 296558
Начало Етичен кодекс 2020/2021

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Етичният кодекс на училищната общност представя стандартите за етично поведение на работещите с деца специалисти в сферата на образованието и регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните им задължения и в ситуация на конфликт на интереси. Установява общи норми на поведение. Този кодекс определя правилата за поведение на учениците, преподавателите и служителите в ОУ "Свети Иван Рилски" - гр. Хасково и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, както и да издигне престижа на училището.

Спазването на настоящия Етичен кодекс на училищната общност е задължително за всички членове и се следи от Комисията по етика при ОУ "Свети Иван Рилски" - гр. Хасково и при нарушаване, Комисията разглежда всички случаи и излиза с предложение за налагане на предвидените в нормативните документи санкции и наказания.

Основните цели на Етичния кодекс са:

• Определяне на стандарти за професионалната дейност на учениците, педагогическите специалисти и служителите в училище;

• Развиване на култура на поведение и професионални ценности като хуманност, демократичност и законност;

• Подпомагане приобщаването на ученици, учители, родители и служители към процеса на изграждане на обща европейска култура и да повиши общественото доверие към училището като образователно звено в системата на предучилищното и училищно образование.

 

Раздел I

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Работещите с деца педагогически специалисти изпълняват своите функции, като се ръководят от основните човешки ценности и принципи:

Чл. 1. Детството е изключително важен период от живота на човека.

Чл. 2. Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

Чл. 3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

Чл. 4. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие.

Чл. 5. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Чл. 6. Във всички случаи следва да се защитават по най-добър начин интересите на детето.

Чл. 7. За всяко дете, попаднало в риск, възниква спешна необходимост от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл. 8. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила.

Чл. 9. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.