Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 129
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 331123
Начало Етичен кодекс 2021/2022

Чл. 31. В случаите на конфликт между членовете на семейството да се работи открито, споделяйки наблюденията си за детето с цел всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно се въздържаме от вземане на страна в конфликта.

 

Раздел IV

МОРАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

Чл. 32. Изграждане и поддържане на отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

Чл. 33. Обмяна на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

Чл. 34. Работа за утвърждаване на собствения и на колегите си авторитет, въздържайки се от действия, които биха уронили престижа на професията, и проява на нетърпимост към подобни действия.

 

Раздел V

МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

Чл. 35. Да се работи за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

Чл. 36. Да се работи за подобряване на сътрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

Чл. 37. Да се оказва съдействие за повишаване на степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

Чл. 38. Да се работи за популяризиране на правата на децата, както и за повишаване на чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл. 39. Да се работи в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и да се противопоставяме на тези, които го нарушават.

 

Раздел VI

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ СТРУКТУРИ ОБЩИНА, РУО И МОН

Чл. 40. (1) Всеки учител, служител и работник извършват своята дейност на най-високо ниво на компетентност в съответствие с професионалните критерии и поема за решаване само такива задачи, за които е придобил необходимата квалификация.

(2) Всеки учител, служител и работник извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно.

(3) Всеки учител, служител и работник отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява. При необходимост той пренасочва въпросите към друг свой колега, притежаващ съответната компетентност.

(4) Всеки учител, служител и работник е длъжен да познава и спазва:

- Специфичните за образователната система нормативни документи/Закона за предучилищното и училищното образование, наредби, правилници, постановления и др. на МОН/

- Закона за закрила на детето

- Закона за квалифицираната информация

- Етичния кодекс на работещите с деца

- Вътрешно-училищните документи - инструкции, правила, правилници, инструктажи и др.