Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 129
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 331119
Начало Етичен кодекс 2021/2022

Раздел VII

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 41. Учителят, служителят и работникът не трябва да иска, приема или разпределя подаръци, дарения, хонорари, услуги или други облаги за себе си или семейството си, за близки или колеги, които могат да доведат до пристрастност или да окажат влияние върху изпълнението на служебните му задължения, преценката или функциите му, или да бъдат възнаграждение за това.

Чл. 42. Учителят, служителят и работникът не трябва да позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било. Той също не трябва да извършва работата си по начин, допускащ влияние от друг.

Чл. 43. Учителят, служителят и работникът опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Информира своевременно директора при загубата или повредата му.

Чл. 44. Учителят, служителят и работникът в изпълнение на заеманата длъжност трябва да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени. Те не трябва да бъдат използвани за лични цели или да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако е изрично предвидено.

Чл. 45. Учителят, служителят и работникът трябва да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна. Използва документите в училището единствено по повод изпълнение на служебните си задължения, при строго спазване на правилата за защита на информацията.

Чл. 46. Бившият служител не трябва да използва или да разкрива поверителна информация, получена от него по време на службата му, освен ако законно е упълномощен да го направи.

Чл. 47. Бившите служители трябва да се въздържат от коментари или действия, които биха причинили загуба на доверие в образователната система, училищната общност или който и да е служител в системата.

Чл. 48 Учителите, служителите и преподавателите в ОУ "Свети Иван Рилски" подпомагат ръководството на училището, проявявайки висок професионализъм, безпристрастност и активност, както при разработването и провеждането на политиката на МОН в сферата на народната просвета, така също и при осъществяването на правомощията на директора на училището и при изпълнението на решенията на Педагогическия съвет.

Чл. 49   Преподавателите и служителите споделят честно и открито с директора проблемите, с които се сблъсват в своята пряка работа, както и своите идеи, предложения и решения.

Чл. 50 Преподавателите и служителите се стремят да повишават своя професионализъм и квалификация, чрез придобиване на нови знания и умения, свързани с длъжността им и се стараят да развиват собствения си потенциал и да постигат увеличаване ефективността и качеството на работа, като въвеждат модерни форми на обучение и следват новите тенденции на съвременното знание.

 

 

Раздел VIII

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 51. Конфликт на интереси възниква тогава, когато учителят, служителят и работникът има личен интерес и той му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и обективно вземане на решения или изпълнение на служебните задължения.

(1) Преподавателят и служителят не може да извършва образователни услуги на ученици, които се обучават или ще полагат изпит в училището, в което преподава, след като декларира своята дейност пред директора.