Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 296610
Начало Етичен кодекс 2021/2022

(2) Преподавателят и служителят не може да използва служебното си положение за лично и на семейството си облагодетелстване, давайки платени уроци по принуда.

(3) Преподавателят и служителят трябва да избягва всякакви ситуации, които могат да доведат до конфликт на интереси. При появяването на такъв конфликт той е длъжен да информира веднага ръководителя си.

(4) Преподавателят и служителят не трябва да допуска възможност друг служител да го постави в реален или предполагаем конфликт на интереси.

(5) В случай на вече възникнал конфликт на интереси и само съобразно с нарежданията на ръководителя му преподавателят и служителят може да се оттегли от служебните си задължения, които са причина за възникването на конфликта.

(6) Преподавателят и служителят не може да извършва дейности, забранени от Закона за предучилищното и училищното образование, както и да получава доходи от забранени със закона дейности.

Раздел IX

КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Чл. 52. (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към училищната общност се създава Комисия по етика.

(2) Членовете се избират от Педагогическия съвет за срок от три години.

(3) Комисията се избира в срок до един месец след утвърждаването на Етичния кодекс от Педагогическия съвет.

Чл. 53. (1) Комисията по етика:

• разглежда сигнали, свързани със спазването на този кодекс;

• дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс.

(2) Комисията по етика приема Правилник за дейността си, който се утвърждава на заседание на Педагогическия съвет.

Чл. 54. Всеки заинтересован член на училищната общност има право да внесе сигнал в Комисията по етика.

Чл. 55. (1) Комисията по етика разглежда постъпилите сигнали и се произнася с мотивирано становище най-късно в тримесечен срок от постъпването им.

(2) При установено неспазване на този кодекс Комисията налага санкция.

(3) Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.

Чл. 56. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред Педагогическия съвет на училището.

 

ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ

1. Училищната общност е като семейство, в което всички членове се отнасят помежду си с уважение.

2. Личната отговорност на ученика означава:

  • Да се учи колкото може по-добре;
  • По време на учебните часове мястото на ученика е в клас;
  • Да не решава конфликтите в училище с агресия (физическа или вербална) и при необходимост да оказва помощ на нуждаещите се негови съученици или преподаватели;
  • Да не обижда и сплетничи за друг, включително в Интернет и социалните мрежи;
  • Да спазва Правилника за дейността на училището и ЗПУО. Да допринася за развитие на добрите традиции;