Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 141
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 258008
Начало Етичен кодекс 2019/2020

Публикувани материали

 

ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ

1. Училищната общност е като семейство, в което всички членове се отнасят помежду си с уважение.

2. Личната отговорност на ученика означава:

 • Да се учи колкото може по-добре;
 • По време на учебните часове мястото на ученика е в клас;
 • Да не решава конфликтите в училище с агресия (физическа или вербална);
 • Да спазва изискванията , заложени в ПДУ и ЗПУО ;
 • Да не накърнява авторитета и достойнството на учителите;
 • Да не накърнява достойнството на съучениците си и служителите;
 • Да иска съвети от учители и родители, когато се налага;
 • Да уважава различните мнения;
 • Да оказва помощ на нуждаещите се / различните /.
 • Да изисква информация по всички интересуващи го въпроси.
 • Да не употребява нецензурни изрази;
 • Да не сплетничат един за друг;
 • Да не си подсказват;
 • Да пази името и авторитета на училището;
 • С делата и постиженията си да допринася за неговото издигане.

3. Право на ученика е да бъде зачитано мнението му и да бъде уважавано достойнството му.

4. Право на ученика е и да участва в ученически общности и групи по интереси.

5. Основна грижа на ученика е личното му развитие и успех, който се гарантира от  благоприятния климат на сигурност в училище. Затова ученикът трябва да се стреми към добронамерени и приятелски отношения със съучениците си.

6. Основните правила за приятелски отношения между учениците са:

 • · Да не употребяват нецензурни изрази;
 • · Да не сплетничат един за друг;
 • · Да не си подсказват;

 

ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА НА РОДИТЕЛИТЕ

1. Родителите помагат според възможностите си, за да се утвърди трайно авторитетът на училището.

2. Основни задължения на родителя /настойника/ са:

 • · да проявява постоянни грижи за доброто образование на своето дете;
 • · да следи и насърчава неговите успехи;
 • · да го съветва и осигурява всички възможности за творческото му развитие;
 • · съдейства за самостоятелното критично мислене на детето;
 • · съобразява се с индивидуалните потребности и желания на детето.

3. Семейството трябва да дава пример за разбирателство и добри отношения.

4. Задължение на родителя /настойника/ е да се интересува от мнението на учителите и да се съобразява с тях.

5. Родителят трябва да упражнява контрол и да налага своя авторитет без насилие като зачита детето и спазва основните му права.

6. Родителят възпитава детето чрез личния си пример в дух на уважение, толерантност, инициативност и свободолюбие.

7. Родителят трябва да се стреми да решава конфликтите между поколенията спокойно и в контакт с всички членове на училищната общност.