Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 296600
Начало Етичен кодекс 2021/2022
 • Да не накърнява авторитета и достойнството на учителите;
 • Да не накърнява достойнството на съучениците си и служителите;
 • Да иска съвети от учители и родители, когато се налага;
 • Да уважава различните мнения;
 • Да оказва помощ на нуждаещите се / различните /.
 • Да изисква информация по всички интересуващи го въпроси.
 • Да не употребява нецензурни изрази;
 • Да не сплетничат един за друг;
 • Да не си подсказват и да пречат с поведението си при провеждането на учебно-възпитателния процес;
 • Да пази името и авторитета на училището;
 • С делата и постиженията си да допринася за неговото издигане.

3. Право на ученика е да бъде зачитано мнението му и да бъде уважавано достойнството му.

4. Право на ученика е и да участва в ученически общности и групи по интереси.

5. Основна грижа на ученика е личното му развитие и успех, който се гарантира от  благоприятния климат на сигурност в училище. Затова ученикът трябва да се стреми към добронамерени и приятелски отношения със съучениците си.

6. Ученикът има право да изисква информация по всички интересуващи го въпроси, свързани с неговото обучение, възпитание, права и задължения;

7.  Основните правила за приятелски отношения между учениците са:

 • · Да не употребяват нецензурни изрази;
 • · Да не сплетничат един за друг;
 • · Да не си подсказват;

 

ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА НА РОДИТЕЛИТЕ

1. Родителите помагат според възможностите си, за да се утвърди трайно авторитетът на училището.

2. Основни задължения на родителя /настойника/ са:

 • · да проявява постоянни грижи за доброто образование на своето дете;
 • · да следи и насърчава неговите успехи;
 • · да го съветва и осигурява всички възможности за творческото му развитие;
 • · съдейства за самостоятелното критично мислене на детето;
 • · да участва активно в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от развитие на умения за учене през целия живот;
 • да се съобразява с индивидуалните потребности и желания на детето;
 • · да осигурява редовното присъствие на ученика в училище, като уведомява своевременно класния ръководител в случаите на отсъствие на ученика;
 • · да посещава и да участва активно в организираните в училище общи и/или класови родителски срещи;
 • да се явява в училище след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време;
 • · да проявява постоянни грижи за доброто образование, обучение и възпитание на своето дете;

3. Семейството трябва да дава пример за разбирателство и добри отношения.

4. Задължение на родителя /настойника/ е да се интересува от мнението на учителите и да се съобразява с тях.

5. Родителят трябва да упражнява контрол и да налага своя авторитет без насилие като зачита детето и спазва основните му права.