Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 129
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 331125
Начало Етичен кодекс 2021/2022

6. Родителят възпитава детето чрез личния си пример в дух на уважение, толерантност, инициативност и свободолюбие.

7. Родителят трябва да се стреми да решава конфликтите между поколенията спокойно и в контакт с всички членове на училищната общност.

8. Родителят подготвя детето за живота и има една основна морална задача – да създава ценности и да ги предава на следващите поколения.

9. Родителят формира толерантно поведение към всички участници в образователния процес и помощния персонал.

10. Родителят е длъжен да съдейства на училището при съмнения за случай на Covid-19. Необходимо е веднага да уведоми класния ръководител или ръководството на училището.  Класният ръководител информира своевременно родителя при съмнения за Covid-19.

11. Задължение на семейството е да осигури лични предпазни средства на детето.

12. Лична отговорност на родителя е присъствието на детето при евентуално преминаване на обучение в електрона среда от разстояние.

13. Родителят е длъжен да предприеме необходимите мерки, за да не допуска непримеливо поведение на ученика, което уронва престижа и/или достойнството на останалите  участници в образователния процес по време на ОРЕС.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс, са неизменна част от ежедневната работа на учители, служители и работници. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на действията на служителите и защита от неоснователни обвинения.

Чрез спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от всеки учител и служител, се допринася за изграждането и утвърждаването на положителния образ на училището.

Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и обогатяване. Този кодекс е задължително да бъде достояние на всички ученици и родители при ОУ „Свети Иван Рилски“ гр. Хасково.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, УСТАНОВЯВАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА И ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИ МЕРКИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС

 

  1. Настоящите вътрешни правила уреждат реда и начините за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагането на Етичния кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в училищната общност. Под „нарушения на Етичния кодекс “по смисъла на тези правила се разбират следните групи прояви в тяхното поведение:

-                 неспазване на действащото законодателство;

-                 неспазване на вътрешноучилищните документи;

-                 действия и/или бездействия, водещи до разрушаване на доверието към училището;

-                 грубо отношение към учениците, родителите, колегите и външни лица; проявено неуважение, незачитане на правата и достойнството на личността и допускане на прояви на дискриминация поради етнически, религиозни и други причини;

-                 прояви на накърняване на авторитета на други учители, служители и работници и на престижа на учебното заведение, допуснати във и извън училището;

-                 прояви на недобросъвестно и некомпетентно изпълнение на възложените функции и накърняване на интересите на други лица.

  1. Наблюдението и докладването на посочените в т. 2 нарушения да се извършват по две направления:

-                 вътрешно докладване – от педагогическия и непедагогическия персонал;

-                 външно докладване – от родители, граждани, представители на институции и фирми.

  1. Сигналите за нарушенията се приемат в училището и се регистрират във входящия дневник – регистър.
  2. Регистрираните сигнали се разглеждат от Комисията по етика в училището, назначена със заповед на директора.
  3. Комисията е в състав от представители на:

-                 педагогическия персонал: Сп. Тодорова, Св. Георгиева, Т. Димитрова, Ел. Пенкова - Панайотова, П. Щипски – учители;

-                 непедагогическия персонал: Дияна Георгиева – гл. счетоводител.

6.      На своето първо заседание комисията избира своя председател.         .

7.       Комисията няма да разглежда  анонимни жалби и сигнали , ако има такива.

8. Членовете на комисията вземат решения с явно гласуване и обикновено мнозинство 50% + 1.

9. Председателят свиква първо заседание за разглеждане на постъпилия сигнал в седемдневен срок от постъпването му.

10. При необходимост от допълнителни данни и доказателства се извършва проверка и се провежда разговор със свидетели на нарушението.

11. При невъзможност случаят да се изясни на едно заседание, се насрочва последващо такова в седемдневен срок след първото.

12. При установяване на нарушения на етичните правила, представляващи и дисциплинарни нарушения, преписката се докладва и на директора за взети дисциплинарни мерки по Кодекса на труда.

13. За предприетите мерки и наложени наказания се уведомяват председателят на комисията по етика и лицето, подало сигнала.

14. При първоначално постъпване на работа всеки учител, служител и работник се запознава с Етичния кодекс и настоящите Вътрешни правила.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Илия Сталев

 

Членове:

1. Илия Сталев                              ………………

2. Светлана Георгиева                  ………………

3. Таня Димитрова                        ………………

4. Недялка Ангелова                    ………………

5. Павел Щипски                          ………………

6. Бианка Точевска                       ………………

7. Десислава Чонкова- Иванова  ………………