Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 127
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 231799
Начало Заповеди

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg

ЗАПОВЕД

№ РД-14-410 / 08.12.2016

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата в изпълнение на чл. 266, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с писмено уведомление от Община Хасково с вх. № 2837 /10.11.2016 г. и протокол от събрание на родителите с вх. № 3022/ 07. 12.2016 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

Поименния състав на обществения съвет към ОУ „Свети Иван Рилски“, град Хасково, община Хасково, област Хасково както следва:

Членове на Обществения съвет:

 1. Деян Александров Господинов - представител на Община Хасково;
 2. Антония Недялкова Делчева - родител на ученик от III В  клас;
 3. Диляна Желязкова Димова - родител на ученик от I Е клас;
 4. Силвия Иванова Стаматова - Маркова - родител на ученик от II В клас;
 5. Биляна Ангелова Ангелова - родител на ученик от II Е клас;
 6. Веселина Петкова Иванова - родител на ученик от III Г клас;
 7. Недялка Иванова Цветкова - родител на ученик от IV В клас;
 8. Веселина Йорданова Георгиева-Петрова - родител на ученик от V Б клас;
 9. Стоян Михайлов Нешев - родител на ученик от VI Г клас;

Резервни членове на Обществения съвет:

 1. Митко Вълков  - родител на ученик от I В клас;
 2. Миглена Велинова - родител на ученик от II Б клас;
 3. Красимира Пончева - родител на ученик от IV Г клас;
 4. Ростислава Жекова - родител на ученик от III Б клас;
 5. Татяна Стамова Хърсева - родител на ученик от V Г клас;
 6. Атанас  Петров Манев - родител на ученик от V В клас;
 7. Светлана Петкова Конгалова - родител на ученик от VI В клас;
 8. Галя Тренфилова Костова - родител на ученик от VII Б клас;

Съгласно чл.14, ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата определям срок на дейност на членовете на обществения съвет към ОУ „Свети Иван Рилски“, град Хасково, община Хасково, област Хасково до три години.

Тонка Ченгелова / п /

Директор на ОУ „Свети Иван Рилски“, Хасково