Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 250717
Начало

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg

ЗАПОВЕД

№ РД-14-944 / 29.03.2018

 

На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование,  чл. 41, ал.1, т.1, т.2, чл.42 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, чл. 42, чл. 43 от Правилника за дейността на училището,  в изпълнение на чл.142, ал.1, ал.2, чл.143, ал.1 от ЗПУО, чл.19, ал.1, ал.2, т.5 от Наредба № 12/01.09.2016 година за статута и кариерното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. За учебната 2018/2019 година да се осъществи прием на ученици в пети клас в 5 паралелки по 26 ученици.

  1. Комисия за прием на ученици в пети клас за учебната 2018/2019 година:

Председател:

Красимира Йорданова Койчева, заместник-директор по УД

Членове:

Донка Петрова Генева, главен учител

Недрет Мюмюн Юсуф, главен учител

Илия Добрев Сталев, училищен психолог

III. Комисията има следните задължения:

-          Предлага на директора на училището критерии относно разформироване на една от паралелките в 4 клас;

-          Обявява свободните места на информационното табло и на сайта на училището, ако има такива.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

ТОНКА ЧЕНГЕЛОВА

Директор на ОУ „Свети Иван Рилски“, Хасково