Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 127
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 231774
Начало Заповеди

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул.Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg

ЗАПОВЕД

РД-14-330/02.11.2016 година

На основание чл.258, ал.1, чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование в изпълнение на чл. 266, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 7, ал. 1, ал.3 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

НАРЕЖДАМ

  1. Свиквам събрание на излъчените представители на родителите в обществения съвет към ОУ „Свети Иван Рилски“, град Хасково, община Хасково.
  2. Събранието да се проведе на 07 декември 2016г., от 17.00 часа в ПГМЕТ „ Стойчо и Кица Марчеви“, град Хасково, община Хасково.
  3. Класните ръководители да предадат лично Поканата на лицето, избрано на родителските срещи, проведени през м. септември, 2016 година.
  4. Определям за протоколист на заседанието на 07.12.2016 година Красимира Койчева, заместник-директор по учебната дейност.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтерисовани лица за сведение и изпълнение.

Контрола по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

ТОНКА ЧЕНГЕЛОВА / п /

Директор на ОУ „Св. Ив. Рилски” – Хасково