Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 251080
Начало Заповеди

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково,бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg

ЗАПОВЕД

№ РД-14-943 / 29.03.2018

 

На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование,  чл. 41, ал.1, т.1, т.2, чл.42 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, чл. 42, чл. 43 от Правилника за дейността на училището,  в изпълнение на чл.142, ал.1, ал.2, чл.143, ал.1 от ЗПУО, чл.19, ал.1, ал.2, т.5 от Наредба № 12/01.09.2016 година за статута и кариерното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и решение на Обществения съвет, разписано в Протокол № 3 от 28.03.2018 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

За учебната 2018/2019 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в целодневна организация на учебния ден в 7 паралелки по 22 ученици.

Комисия за прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година в състав:

Председател:

Мария Георгиева Иванова, старши учител

Членове:

Боян Петров Митев, старши учител

Спаска Василева Тодорова, старши учител

Деяна Пламенова Петрова, учител

Светлана Тодорова Георгиева, старши учител

Теодора Кръстева Петрова, старши учител

Таня Радичева Иванова, старши учител

Тихомир Любомиров Арабаджиев, учител

Емилия  Иванова Стоянова, технически секретар

Комисията има следните задължения:

-          Приема и обработва постъпилите документи за прием в първи клас, учебна 2018/2019 г.;

-          Обявява свободните места след всяко класиране на информационното табло и на сайта на училището;

-          След третото класиране представя своевременно документацията на директора за разпределяне на учениците по паралелки.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и и изпълнение.

ТОНКА ЧЕНГЕЛОВА /п/

Директор на ОУ „Свети Иван Рилски“, Хасково