Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 130
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 310199
Начало Училищни учебни планове 2021/2022 Годишен план за учебната 2021-2022

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ - ХАСКОВО

6300 Хасково; бул. „Г. С. Раковски“ №24; тел.: 038 62 26 42; e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

Тонка Ченгелова

Директор

Г О Д И Ш Е Н    П Л А Н

на

ОУ “ Св. Иван Рилски“, гр. Хасково

за учебната 2021/2022 година

Годишният план е приет на  заседание на  Педагогическия съвет с протокол № 16/14.09.2021г.и утвърден от директора на училището със Заповед № РД-14-4/15.09.2021г.

 

І. Анализ на дейността на училището за учебната 2020/2021г.

Дейността на ОУ ”Св. Иван Рилски” през учебната 2020/2021година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и цели.

Основните приоритети  на училището  са гарантиране и  развитие на качеството на образованието, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и модернизация на образователната среда.

Политиката на училището е насочена към образователна система, която приобщава и уважава многообразието, насърчава всички ученици да развиват своя потенциал. Всяка идея в училище е осмислена и реализирана през призмата на ученика като ценност.

Учениците от  I – VII клас в началото на учебната 2020/2021 година са 1053, а в края на годината са 1049.В дневна форма на обучение,  разпределени съответно в 27 паралелки  в начален, 17 паралелки в прогимназиален етап , 21 ГЦОУД  в първи,  втори, трети, четвърти клас и 2 – в прогимназиален етап.

За учебната 2020/2021 година са записани  142 първокласници, които са разпределени в шест паралелки. .

Води се последователна политика за посещаване на учебните занятия от децата и учениците. Учителската колегия търси и прилага иновативни техники и стратегии за повишаване на мотивацията на учениците за учебния процес, разширяване на участието им в извънкласни и в извънучилищни дейности, както и участие в Национални програми и проекти на МОН. Ученици, преждевременно напуснали  образователната система  за периода 15.09.2020 г. – 30.06.2021 г., няма.

Дейностите в училище са разнообразни по характер, но всички те са подчинени на основната цел на образователната политика за подготовка на граждани на Европейския съюз, притежаващи нужните знания и умения. Създадена е система за организация и видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователния процес. Правилното планиране на дейностите бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на управление, организация, структура и методика на обучение.

ОУ ”Св. Иван Рилски” се развива и утвърждава  като училище с добре подготвени учители, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в образователния процес  да бъде  консултант и партньор на ученика  в бъдещото му личностно израстване и реализация в живота. Училището разполага с необходимите кадри, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността „учител“. Учебният процес се води от преподаватели, имащи необходимата образователно-квалификационна степен,  професионални и методически компетентности. От 80 педагогически специалисти – 2 са „професионален бакалавър“. Шестдесет и трима педагози имат ПКС, както следва: I ПКС – 3 учители; II ПКС – 11 учители;  III ПКС – 7; IV ПКС- 25;  V ПКС – 19.