Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 251044
Начало Училищни учебни планове Годишен план за учебната 2017-2018

І. Анализ на дейността на училището за учебната 2016/201

ПРИОРИТЕТИ НА УЧИЛИЩНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА

  1. През учебната 2016-2017 година основните приоритети на образователната политика  в ОУ «Свети Иван Рилски» са:
  2. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование и десетгодишната стратегия на Европейския Съюз за растеж и заетост „Европа 2020“, както и на приетите държавни образователни стандарти.
  3. Осигуряване на всеки ученик висока степен на функционална грамотност в областта на родния език, чужди езици, математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите; социални и граждански компетентности; културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.
  4. Участие и реализация на различни национални програми и проекти.
  5. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.
  6. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
  7. Създаване на механизъм за вътрешна оценка на дейността на училището и мерки за повишаване качеството на образованието.

 

  1. 8. Управление на училището

8.1.Изпълнение на Стратегията за училищно развитие 2016/2020г.

8.2.Създаване на механизъм за вътрешна оценка на дейността на училището и мерки за повишаване качеството на образованието.

8.3.Подобряване на качеството на организиране и администриране, ръководене и управление, планиране и консултиране на образователните услуги в училище.

  1. 9. Педагогическа дейност

9.1.Добро познаване и прилагане на училищния учебен план, учебните програми и нормативните актове в системата на училищното образование.

9.2.Подкрепа и насърчаване на даровити ученици и на ученици с образователни затруднения.

9.3.      Създаване и поддържане на позитивна атмосфера в училищния живот и изграждане на взаимоотношения на партньорство.

Политиката на училището е да осигурява  ясни действия, насочени към образователна система, която приобщава и уважава многообразието, насърчава всички ученици да развиват своя потенциал. Всяка идея в училище е осмислена и реализирана през призмата на ученика като ценност.

Цялостната дейност на ОУ ”Св.Иван Рилски” през учебната 2016/2017 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и цели.

Децата от ПГ, учениците от  I – VII клас в началото на учебната 2016/2017 година са 934, а в края на годината са 923. 923 ученици са в дневна форма на обучение,  разпределени съответно в 2 подготвителни групи, 27 паралелки  в начален и 12 паралелки в прогимназиален етап  и 15  ГЦОУД  в първи,  втори, трети, четвърти клас.

Приемът на първокласници за учебната 2016/2017 година се реализира на два етапа от  04.04 – 29.05.2016 г. и от 03.06 до 09.06.2016 г. записани са 165, които са разпределени в седем паралелки. Увеличеният брой  на паралелките в 1 клас е показател за  интереса към нашето училище и утвърждава неговия престиж.

Приемът на 5 и 6 годишни деца в подготвителни групи също се реализира. За ПГ 5г. – 12 деца , ПГ 6г. – 25 деца.

Води се последователна политика за посещаване на учебните занятия от децата и учениците. Учителската колегия търси и прилага иновативни техники и стратегии за повишаване на мотивацията на учениците в учебния процес, разширяване на участието им в извънкласни и в извънучилищни дейности, както и в Национални програми и проекти на МОН. Ученици, преждевременно напуснали образователната система  за периода 15.09.2016 – 15.06.2017 г., няма.

Дейностите в училище са разнообразни по характер, но всички те са подчинени на основната цел на образователната политика за подготовка на граждани на Еропейския съюз, притежаващи нужните знания и умения. Създадена е система за организация на различни видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователния процес. Правилното планиране на дейностите бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на управление, организация, структура и методика на обучение.

ОУ ”Св. Иван Рилски” се развива и утвърждава  като училище с добре подготвени учители, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в образователния процес  - да бъде  консултант и партньор на ученика  в бъдещото му личностно израстване и реализация в живота. Училището разполага с необходимите кадри, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността „учител“. Учебният процес се води от преподаватели, имащи необходимата образователно-квалификационна степен, професионални и методически компетентности. От 69 учители – 3 са „професионален бакалавър“, 14 – „бакалавър“, 42 – „магистър“. Тридесет учители имат ПКС, както следва: I ПКС – 2 учители; II ПКС – 10 учители;  III ПКС – 3; IV ПКС- 6;  V ПКС – 12.