Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 125
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 238665
Начало Училищни учебни планове 2018/2019 Годишен план за учебната 2018-2019

І. Анализ на дейността на училището за учебната 2017/201

През учебната 2017-2018 година основните приоритети на училищната политика са гарантиране и  развитие на качество на образованието, повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти и модернизация на образователната среда.

Политиката на училището е да осигурява  ясни действия, насочени към образователна система, която приобщава и уважава многообразието, насърчава всички ученици да развиват своя потенциал. Всяка идея в училище е осмислена и реализирана през призмата на ученика като ценност.

Цялостната дейност на ОУ ”Св.Иван Рилски” през учебната 2017/2018година протече съгласно залегналите в годишния план задачи и цели.

Децата от ПГ, учениците от  I – VII клас в началото на учебната 2017/2018 година са 956, а в края на годината са 956. 956 ученици са в дневна форма на обучение,  разпределени съответно в 1 подготвителна група, 27 паралелки  в начален и 13 паралелки в прогимназиален етап  и 16 ГЦОУД  в първи,  втори, трети, четвърти клас и 1– в пети клас.

За учебната 2017/2018 година са записани  168 първокласници, които са разпределени в седем паралелки. .

Приемът на 6 годишни деца в подготвителната група също се реализира. Приети са 25 деца.

Води се последователна политика за посещаване на учебните занятия от децата и учениците. Учителската колегия търси и прилага иновативни техники и стратегии за повишаване на мотивацията на учениците за учебния процес, разширяване на участието им в извънкласни и в извънучилищни дейности, както и участие в Национални програми и проекти на МОН. Ученици, преждевременно напуснали  образователната система  за периода 15.09.2017г. – 15.06.2018 г., няма.

Дейностите в училище са разнообразни по характер, но всички те са подчинени на основната цел на образователната политика за подготовка на граждани на Еропейския съюз, притежаващи нужните знания и умения. Създадена е система за организация и видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователния процес. Правилното планиране на дейностите бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на управление, организация, структура и методика на обучение.

ОУ ”Св. Иван Рилски” се развива и утвърждава  като училище с добре подготвени учители, които непрекъснато повишават квалификацията си в съответствие с променящата се роля на учителя в образователния процес  да бъде  консултант и партньор на ученика  в бъдещото му личностно израстване и реализация в живота. Училището разполага с необходимите кадри, отговарящи на изискванията за заемане на длъжността „учител“. Учебният процес се води от преподаватели, имащи необходимата образователно-квалификационна степен,  професионални и методически компетентности. От 74 педагогически специалисти – 2 са „професионален бакалавър“, 22 – „бакалавър“, 50 – „магистър“. Четирдесет и девет  педагози имат ПКС, както следва: I ПКС – 2 учители; II ПКС – 11 учители;  III ПКС – 2; IV ПКС- 9;  V ПКС – 25.