Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 125
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 238665
Начало Училищни учебни планове 2018/2019 Годишен план за учебната 2018-2019

Силни страни в дейността на училището:

  • Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности доведоха до постигане на  образователните и възпитателните цели на обучението и превръщането на училището в по-желана територия за ученика.
  • Качественото планиране на дейностите беше решаващо условие за усъвършенстването на организацията, структурата и управлението на училището.
  • Получените знания и изградените умения на учениците, съобразени с държавните образователни изисквания, допринесоха за много добри резултати на проведеното национално външно оценяване. Учениците от 4. клас са се представили отлично. Средният успех на випуска е 5.89. Най-висок е резултатът по Човекът и природата – 5.98, а най-нисък по БЕЛ – 5.86. Резултатите от НВО 2018г. в седми клас на основна образователна степен показват повишение с 0,86 точки спрямо резултатите от 2017г. /7 клас – БЕЛ Добър 4.52 и Математика Добър 3.84/. Сравнението на годишния успех по предмети и паралелки с резултатите от НВО показва, че годишните оценки са малко по-високи, но разликата е средно до -1,32. Резултатите показват отлично овладяване на  знанията по основните учебни предмети – БЕЛ, математика, човекът и природата и човекът и обществото – за начален етап и добро овладяване знанията по БЕЛ, математика, биология, химия, физика, история и цивилизация, география и икономика и англ. език – за прогимназиален етап.
  • От завършилите седмокласници всички са приети с конкурсен изпит в профилирани и професионални гимназии. Средният успех на учениците от начален етап на основна образователна степен  за учебната 2017/2018 година е  Отличен (5.74) , а за  прогимназиален етап на основна образователна степен  за учебната 2017/2018 година е Много добър  (5,40), или средно за училището - Много добър (5,46).
  • В училището има целодневна организация на учебния ден за учениците от I-IV клас. ГЦОУД са 15 на брой, разпределени, както следва: I клас – 5 групи; II клас – 4 групи; III клас – 3 групи;  IV клас – 3 групи; 5 клас– 1 група. Общо 388 ученици посещават ГЦОУД.
  • Системен контрол и прозрачност в работата  и организацията на дейностите от страна на училищното ръководство.
  • Професионалното и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в ежедневната образователна работа.
  • Много доброто взаимодействие и сътрудничество с УН; включването на родителите в реализацията на училищни и извънучилищни прояви, разработване на проекти.
  • Добрите изяви на децата в областта на математиката, изобразителното изкуство, музиката и спорта, гражданското образование, получиха признание в множество прояви на училищно, общинско, областно,  национално равнище.

.