Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 250717
Начало Училищни учебни планове Годишен план за учебната 2017-2018

Силни страни в дейността на училището:

 • Пълноценното използване на учебното време и извънкласните дейности доведоха до постигане на  образователните и възпитателните цели на обучението и превръщането на училището в по-желана територия за ученика.
 • Качественото планиране на дейностите беше решаващо условие за усъвършенстването на организацията, структурата и управлението на училището.
 • Получените знания и изградените умения на учениците, съобразени с държавните образователни стандарти, допринесоха за много добри резултати на проведеното национално външно оценяване. Учениците от 4. клас се представиха отлично. Средният успех на випуска е 5.89. Най-висок е резултатът по Човекът и природата – 5.95, а най-нисък по Математика – 5.81. Резултатите от НВО 2017 г. в седми клас на основна образователна степен показват повишение с 0,86 точки спрямо резултатите от 2016г. /7 клас – БЕЛ Мн.добър 4.52 и Математика Добър 3.84/. Сравнението на годишния успех по предмети и паралелки с резултатите от НВО показва, че годишните оценки са малко по-високи, но разликата е средно до -1,32. Резултатите показват отлично овладяване на знанията по основните учебни предмети – БЕЛ, математика, човекът и природата и човекът и обществото – за начален етап и добро овладяване знанията по БЕЛ, математика, биология, химия, физика, история и цивилизация, география и икономика и английски език – за прогимназиален етап. Всички седмокласници са приети с конкурсен изпит в профилирани и професионални гимназии. Средният успех на учениците от начален етап на основна образователна степен  за учебната 2016/2017 година е  Отличен (5.74) , а за  прогимназиален етап на основна образователна степен  за учебната 2016/2017 година е Много добър  (5,40), или средно за училището - Отличен (5,64).
 • В училището има целодневна организация на учебния ден за учениците от I-IV клас. ГЦОУД са 15 на брой, разпределени, както следва: I клас – 5 групи; II клас – 4 групи; III клас – 3 групи;  IV клас – 3 групи.  Общо 388 ученици посещават ГЦОУД.
 • Системен контрол и прозрачност в работата  и организацията на дейностите от страна на училищното ръководство.
 • Професионално и компетентно разрешаване на проблеми и казуси, възникнали в ежедневната образователна работа.
 • Много добро взаимодействие и сътрудничество с УН; включване на родителите в реализацията на училищни и извънучилищни прояви, разработване на проекти.
 • Добрите изяви на децата в областта на математиката, изобразителното изкуство, музиката и спорта, гражданското образование получиха признание в множество прояви на училищно, общинско, областно,  национално равнище.
 • Участие в проекти и програми :
 • Национална програма  „Оптимизация на училищната мрежа", Модул „ Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития"
 • Национална програма „Без свободен час в училище"
 • „ТВОЯТ ЧАС "-  Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

(Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТEЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"

 • Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, Модул " Осигуряване  на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади"
 • Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

.