Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 250726
Начало Училищни учебни планове Годишен план за учебната 2017-2018
  • Сайт на училището www.ivanrilski.com и действащ електронен дневник.
  • Развитие на създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство и родители, с цел положителна промяна в отношението към институцията училище.
  • Утвърждава се вътрешно заместване между колеги с цел реализация на програмата “ Без свободен час”.
  • Оптимално разпределение на финансовите средства и тяхното разходване в условията на делегирани бюджети.
  • Единодействие в работата на училищната общност в стремежа да се защити визията за ОУ ”Св. Иван Рилски” като образователна институция , която дава добра подготовка на децата и в която се  спазват традициите, изгражда се определен ред и правила на поведение.
  • По традиция през учебната година се честваха бележити годишнини от събития в нашата история, народни и християнски празници, патронният празник на училището.
  • Бяха посетени музеи, театрални постановки и филми. Организираха се спортни състезания, излети, екскурзии и лагери през почивните и ваканционните дни.

 

ІІ. Училищен екип и професионална квалификация

 

1. Подбор на кадрите и професионална квалификация.

1.1. Подборът на учителите и класните ръководители се прави съгласно Наредба № 12 на МОН.

1.2. Мотивиране на учителския колектив за квалификация и ефективен учебен труд.

2. Научната и методическата подготовка на учителите се осъществява на следните равнища:

2.1.Квалификация и преквалификация в национални и регионални институти.

2.2.Изработване на контролни работи, тестове, анкети и оказване на вътрешно-училищна методическа помощ по методически обединения.

2.3.Участие в семинари, практикуми и курсове, организирани от РУО на МОН, Тракийски университет - Ст. Загора, ДИУУ – София, Проект ”Квалификация и кариерно равитие” и др.

 

ІII. Дейности за реализиране на целите

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА  ДЕЙНОСТ

 

Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация и е национален приоритет, който се реализира в съответствие със следните принципи:

1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;

2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;