Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 125
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 238663
Начало Училищни учебни планове 2018/2019 Годишен план за учебната 2018-2019

Участие в проекти и програми :

 • Национална програма „На училище без отсъствия”, Мярка „Без свободен час"
 • Национална програма „ИКТ в училище“
 • Национална програма „ Посещаемо и безопасно училище“ – във връзка с изпълнение на дейностите от механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. (Решение на Министерски съвет 373 от 05.07.2017г.)
 • „Система за национално стандартизирано външно оценяване", чиято основна целе задължителното оценяване на знанията и уменията на учениците в края на всекиобразователен етап (IV, VII клас) чрез национални стандартизирани изпити.
 • „Диференцирано заплащане", чиято цел е да мотивира развитието на учителите като ключов елемент от системата за повишаване на качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.
 • Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, като се осигурят условия за достъп до образование без разлика по отношение на етническа принадлежност, пол, произход и вероизповедание чрез създаване на възможност за всеки да се обучава независимо от неговото местоживеене и икономическо положение чрез следните оперативни направления:

-          "Осигуряване на учебници и учебни помагала за учениците в I - VII клас в държавните, общинските и частните училища в Република България";

-          "Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти на всеки ученик в I - IV клас и в подготвителната група”.

 • Подобряване на материалната база, свързана с навлизането на информационните и комуникационни технологии  в обучението на децата и административното обслужване на училището.
 • Поддържане сайт на училището www.ivanrilski.com и действащи електронни дневник.
 • Укрепване и развитие на създаденото доверие между ученици, учители, училищно ръководство и родители, с цел положителна промяна в отношението към институцията училище.
 • Утвърждава се вътрешното заместване между колеги с цел реализация на програмата “ Без свободен час”.
 • Оптимално разпределение на финансовите средства и тяхното разходване в условията на делегирани бюджети.
 • Единодействие в работата на училищната общност в стремежа да се защити визията за ОУ ”Св. Иван Рилски” като образователна институция , която дава добра подготовка на децата и в която се  надграждат традициите , спазват  се определен ред и правила на поведение.
 • Честване на  бележити годишнини от събития в нашата история, народни и християнски празници, патронния празник на училището.
 • Участие в международни, национални, областни, общински и училищни инициативи.
 • Посешения на  музеи, театрални постановки и филми.
 • Организиране се спортни състезания, излети, екскурзии и лагери през почивните и ваканционните дни.