Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 125
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 238663
Начало Училищни учебни планове 2018/2019 Годишен план за учебната 2018-2019

ІІ. Училищен екип и професионална квалификация

 

1. Подбор на кадрите и професионална квалификация.

 

1.1. При подбора на учителите и класните ръководители основен критерий са професионализмът и комуникативните качества на учителя.

1.2. Мотивиране на учителския колектив за квалификация и ефективен учебен труд и утвърждаване мястото на добрите, можещите и мотивираните учители в системата.

2. Научната и методическата подготовка на учителите да се осъществява на следните равнища:

2.1. Квалификация и преквалификация в национални и регионални институти.

2.2. Изработване  на контролни работи , тестове, анкети и оказване на вътрешно-училищна методическа помощ по методически обединения.

2.3. Участие на семинари, практикуми и курсове, организирани от РУО на МОН, Тракийски университет - Ст. Загора, ДИУУ – София, Проект ”Квалификация и кариерно равитие”и др.

 

ІII. Дейности за реализиране на целите

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА  ДЕЙНОСТ

 

Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация и е национален приоритет, който  се реализира в съответствие със следните принципи:

1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и училищно образование;

2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;

3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик;

4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;

5. запазване и развитие на българската образователна традиция;

6. хуманизъм и толерантност;

7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;

8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;

9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование;

10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

11. ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието.

Основните цели на предучилищното и училищното образование са:

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му;