Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 125
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 238673
Начало Училищни учебни планове 2018/2019 Годишен план за учебната 2018-2019

2.  съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;

6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;

8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;

9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;

10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;

11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;

12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз.

1. УЧЕБНА  ДЕЙНОСТ

 

1.1. Професионално да се приложат изискванията на МОН за организиране на педагогическата дейност през настоящата  учебна година при изработване на годишните тематични разпределения и плановете на класния ръководител.

Срок: 15.09.2018 г.

Отг. : Директор

 

1.2.Създаване на организационни предпоставки за съдържателна педагогическа дейност:

1.2.1. Изготвяне на седмичното разписание

Срок: 15.09.2018 г .

Отг. :  Донка Генева, Ат. Николова, Хр. Черкезова

 

1.2.2. График за дежурствата на педагогическите специалисти

Срок: 15.09.2018г .

Отг. :  Директор

 

1.2.3. Актуализиране на Правилника за дейността на училището

Срок: 15.09.2018г.

Отг. : Недрет Юсуф

 

1.3.Изграждане на помощни органи и комисии за по-добра организация на образователния процес.

Срок: 11.09.2018 г.

Отг.: Педагогически съвет