Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 250717
Начало Училищни учебни планове Годишен план за учебната 2017-2018

1. УЧЕБНА  ДЕЙНОСТ

 

1.1.  Да се приложат изискванията на МОН за организиране на образователния процес през настоящата учебна година при изработване на годишните разпределения и плановете на класния ръководител.

Срок: 15.09.2017 г.

Отг. : Директор

1.2.Създаване на организационни предпоставки за пълноценен образователен процес:

1.2.1. Изготвяне на седмичното разписание.

Срок: 15.09.2017 г .

Отг. :  Донка Генева, Ат. Николова

 

1.2.2. График за дежурствата.

Срок: 15.09.2017г .

Отг. :  Директор

 

1.2.3. Актуализиране на Правилника за дейността на училището                                                                                                                                                                       Срок: 15.09.2017г.

Отг. : Недрет Юсуф

 

1.3.Изграждане на комисии за по-добра организация на образователния процес.

Срок: 11.09.2017 г.

Отг.: Педагогически съвет

 

1.4. Осигуряване на приемственост между различните степени на обучение в училище чрез: посещение на занятия, родителски срещи, уроци, съвместни методически дейности, разговори.

Срок: учебна година

Отг. : учителите

 

1.5. За издигане равнището на родноезиковата подготовка в часовете по български език и литература учениците да работят по следните проблеми:

1.5.1. Развиване на комуникативно-речевите умения на учениците в начален етап.

1.5.2.  Подобряване на писмената грамотност на учениците в прогимназиален етап.

Срок: учебна година

Отг. : учителите

 

1.6.Екологизацията на обучението по природоматематическите дисциплини да се осъществява в три направления:

1.6.1. Чрез учебното съдържание.

1.6.2. Чрез събирателна и проучвателна дейност.

1.6.3. Чрез комплексни форми за обучение и възпитание, отдих, туризъм, , екскурзии.

Срок: учебна година

Отг.: учителите