Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 250726
Начало Училищни учебни планове Годишен план за учебната 2017-2018

2. ВЪЗПИТАТЕЛНА  ДЕЙНОСТ

 

2.1. Работата по възпитанието на децата и учениците да бъде подчинена на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование и възпитание, на приобщаването на децата и учениците към общочовешките ценности и подготовката им за пълноценен живот в съвременните обществено-икономически условия.

2.2.Да се утвърди превантивна възпитателна работа в училище с акцент:

2.2.1. Здравно образование и възпитание.

2.2.2. Наркомания, алкохол, тютюнопушене.

2.2.3. Екологично възпитание.

2.2.4. Професионално ориентиране.

2.2.5. Влияние на сектите .

2.2.6.Противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

2.3. Гражданското,  здравното, екологичното и интеркултурно образование и възпитание да се реализира чрез трите съставни части на образователния процес:

2.3.1. Учебно съдържание

2.3.2. Час на класа

2.3.3. Извънкласни и извънучилищни дейности.

В  преподаването на учебния материал учителите да акцентират върху следните промени  съгласно ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование:

- патриотичното възпитание и изграждането на национално самочувствие;

- предприемачеството и управлението на личните финанси;

- защитата на родината и военното обучение;

- безопасността при движението по пътищата;

- защитата при бедствия и аварии;

- превенцията на насилието;

- справянето с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;

- превенцията на тероризма и поведението при терористична заплаха;

- превенцията и противодействието на корупцията.

Целта е учениците не само да познават институциите и ценностите на демокрацията, но и чрез различни дейности да се формират като личности с позиция и способност да защитават своите права, да участват в гражданския, политическия и социалния живот – да могат да изразяват гражданската си позиция, да вземат решения за своето развитие, да носят отговорност за поведението си.

3. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

В училище продължават да работят следните методически обединения :

  • МО  на преподавателите от начален етап
  • МО на преподавателите по хуманитарните дисциплини
  • МО на преподавателите по природоматематическите дисциплини
  • МО на класните ръководители в прогимназиален етап

Методическите обединения  разработват свои планове за целогодишната си дейност при максимално осигуряване на възможности за творческа изява на всеки учител. Темите, по които ще работят МО, групите учители и отделните учители, се фиксират в тези планове.

Срок: 01.10.2017г.

Отг.:  Председателите на МО

Приет и утвърден е План за квалификационната дейност, чрез който да се осигури  комплекс от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по предмети като част от общото модернизиране на образователния процес в училище.