Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 125
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 238667
Начало Училищни учебни планове 2018/2019 Годишен план за учебната 2018-2019

1.4. Осигуряване на приемственост между различните степени на обучение в училище чрез  посещение на занятия, родителски срещи, уроци, съвместни методически дейности, разговори.

Срок: учебна година

Отг. : учителите

 

1.5. За издигане равнището на родноезиковата подготовка учениците по български език и литература да работят по следните проблеми:

1.5.1. Развиване на комуникативно-речевите умения на учениците в началния етап.

1.5.2.  Подобряване на писмената грамотност на учениците в прогимназиален етап.

Срок: учебна година

Отг. : учителите

 

1.6.Екологизацията на обучението по природоматематическите дисциплини да се осъществява в три направления:

1.6.1. Чрез учебното съдържание.

1.6.2. Чрез събирателна и проучвателна дейност.

1.6.3. Чрез комплексни форми за отдих, туризъм, обучение и възпитание, екскурзии.

Срок: През уч. година

Отг.: Учителите

 

2. ВЪЗПИТАТЕЛНА  ДЕЙНОСТ

 

2.1. Работата по възпитанието на подрастващите да бъде подчинена на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование и възпитание на учениците, на приобщаването им към общочовешките ценности и подготовката им за пълноценен живот в съвременните обществено-икономически условия.

2.2.Да се утвърди превантивна възпитателна работа в училище с акцент:

2.2.1. Здравно образование и възпитание.

2.2.2. Наркомания, алкохол, тютюнопушене.

2.2.3. Екологично възпитание.

2.2.4. Професионално ориентиране.

2.2.5. Влияние на сектите .

2.2.6.Противодействие срещу проявите на агресивност и насилие, пристрастяването към хазарт.

2.3. Гражданското,  здравното, екологичното и интеркултурно образование и възпитание да се реализира чрез трите съставни части на образователния процес:

2.3.1. Учебно съдържание

2.3.2. Час на класа

2.3.3. Извънкласни и извънучилищни дейности

В  преподаването на учебния материал, учителите да акцентуват върху следните промени  съгласно ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование:

- патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;

- предприемачеството и управлението на личните финанси;

- безопасността и движението по пътищата;