Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 250717
Начало Училищни учебни планове Годишен план за учебната 2017-2018

 

4. РЪКОВОДНО – КОНТРОЛНА  ДЕЙНОСТ

 

Контролната дейност през 2017/2018 учебна година ще бъде осъществена в съответствие с изискванията на нормативната уредба за образованието, длъжностните характеристики и годишния план. Организира се от директора и заместник -директорите.

 

І.  Обект на контролна дейност са:

  1. Организацията на учебно-възпитателния процес от учителите, дейността на заместник-директорите и обслужващия персонал.
  2. Учебната дейност на учениците и резултатите от нея.
  3. Материално-техническото и информационното осигуряване на училището.
  4. Правилното водене на училищната и учебната документация.
  5. Работата на класните ръководители по проблемите на подрастващите.

 

ІІ. Контролната дейност се осъществява чрез:

1. Непосредствено наблюдение и анализиране работата на заместник –директорите, учителите и помощния персонал.

2. Периодични проверки на задължителната училищна документация - най-малко два пъти годишно.

 

ІІІ. Организация на контролната дейност.

1. Контролът по прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти включва:

1.1. Прилагането и изпълнението на учебния план за 2017/2018г.

1.2.Спазване на  изискванията за заемане на учителска длъжност съгласно Наредба № 12 на МОН, за задължителна преподавателска заетост при разпределение на часовете по отделните предмети между учителите.

1.3. Изработване на годишните разпределения на учителите съобразно учебните програми и указанията на експертите на РУО - Хасково.

2. Спазването на Правилника за дейността на училището е обект на постоянен контрол.

3. Ежедневен контрол на дежурството в училището, като периодично се отчитат резултатите.

4. Ежедневен контрол за спазване на работното време и изпълнението на служебните задължения  от всички учители и служители.

5. При изработването на седмичното разписание на часовете да се изисква то да позволява вземането на всички часове, предвидени в учебния план и разпределението им по дни да осигурява равномерно натоварване на учениците, в съответствие с изискванията на РЗИ.

6. Образователният процес се контролира от директора и заместник-директорите по УД:

а) съвместно с експертите на РУО Хасково;

б) чрез посещение на часове от директора и заместник-директорите в училището, най-малко един път в годината за всеки учител;

в) чрез контролни работи, тестове и разговори за установяване равнището на знанията по отделните предмети и степента на усвояване на задължителния учебен материал и постиженията на учениците;

г) текущ контрол върху организацията на образователния процес, като под внимание ще бъдат взети: