Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 125
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 238665
Начало Училищни учебни планове 2018/2019 Годишен план за учебната 2018-2019

 

- защитата при бедствия и аварии;

- превенция на насилието,

- справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти;

- превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха;

- превенция и противодействие на корупцията.

Целта е учениците не само да познават институциите и ценностите на демокрацията, но и чрез различни дейности да се формират като личности с позиция и способност да защитават своите права, да участват в гражданския, политическия и социалния живот – да могат да изразяват гражданската си позиция, да вземат решения за своето развитие, да носят отговорност за поведението си.

 

3. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

В училище продължават да работят следните методически обединения :

  • МО  на преподавателите от начален етап
  • МО на преподавателите по хуманитарни дисциплини
  • МО на преподавателите по природоматематическите дисциплини
  • МО на класните ръководители в прогимназиален етап

Методическите обединения  разработват свои планове за целогодишната си дейност при максимално осигуряване възможност за творческа изява на всеки учител. Темите, по които ще работят МО, групите учители и отделните учители, да се фиксират в тези планове.

Срок: 01.10.2018г.

Отг.:  Председателите на МО

4. РЪКОВОДНО – КОНТРОЛНА  ДЕЙНОСТ

 

Контролната дейност през 2018/2019 учебна година ще бъде осъществена в съответствие с изискванията на нормативната уредба за образованието, длъжностните характеристики и годишния план. Организира се от директора и заместник -директорите.

 

І.  Обект на контролна дейност са:

  1. Педагогическата и организационна работа на учителите, дейността на заместник-директорите и обслужващия персонал.
  2. Учебната дейност на учениците и резултатите от нея.
  3. Материално-техническото и информационното осигуряване на училището.
  4. Правилното водене на училищната и учебната документация.
  5. Работата на класните ръководители по проблемите на подрастващите.

 

ІІ. Контролната дейност се осъществява чрез:

1. Непосредствено наблюдение и анализиране работата на заместник –директорите, учителите и помощния персонал.

2. Периодични проверки на задължителната училищна документация - най-малко два пъти годишно.

 

ІІІ. Организация на контролната дейност

1. Контролът по прилагането и изпълнението на държавните образователни стандарти включва:

1.1. Прилагането и изпълнението на учебния план за 2018/2019г.