Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 250726
Начало Училищни учебни планове Годишен план за учебната 2017-2018

-          готовността на учителите и учениците за съответния час;

-          спазването на учебния план и годишното разпределение;

-          ритмичността на изпитванията и системата за оценяване  съгласно ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

д) Воденето на задължителната учебна документация да се контролира съгласно Нареба №4 и заповед на директора от 15.09.2017г.

е)  Възпитателната дейност в училището да бъде контролирана чрез:

-          плановете за възпитателната работа на класните ръководители;

-          разговори с класните ръководители и учениците;

-          посещения на планирани от класните ръководители мероприятия.

7. Решенията на ПС да бъдат свеждани до знанието на учители, ученици, служители и родители чрез своевременно издаване на заповеди, наредби, съобщения и да се следи за тяхното изпълнение.

8. Административно-стопанската дейност се контролира от заместник-директора, който периодично дава информация за:

-          състоянието на учебната сграда и опазването й;

-          необходимостта от текущи ремонти и подобрения на материалната база;

-          снабдяване на училището с учебна и училищна документация, УТС и материали;

-          изправността на наличните УТС;

-          дейността на обслужващия и помощния персонал;

-          изпълнението на бюджета;

9. Целогодишно директорът извършва текущи проверки в училището чрез посещение на избираеми учебни часове, факултативни учебни часове, ЧК и извънкласните форми.

10. Директорът контролира текущо и системата за дежурство в училище.