Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 125
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 238663
Начало Училищни учебни планове 2018/2019 Годишен план за учебната 2018-2019

1.2.Спазване на  изискванията за заемане на учителска длъжност, за задължителна преподавателска заетост при разпределение на часовете по отделните предмети между учителите.

1.3. Изработване на годишните разпределения на учителите съобразно учебните програми и указанията на експертите на РУО - Хасково.

2. Спазването на Правилника за дейността на училището е обект на постоянен контрол.

3. Ежедневен контрол на дежурството в училището, като периодично се отчитат резултатите.

4. Ежедневен контрол за спазване на работното време и изпълнението на служебните задължения  от всички учители и служители.

5. При изработването на седмичното разписание на часовете да се изисква то да позволява вземането на всички часове, предвидени в учебния план и разпределението им по дни да осигурява равномерно натоварване на учениците, в съответствие с изискванията на РЗИ.

6. Образователният процес се контролира от директора и заместник-директорите по УД:

а) съвместно с експертите на РУО Хасково;

б) чрез посещение на часове от директора и заместник-директорите в училището, най-малко един път в годината за всеки учител;

в) чрез контролни работи, тестове и разговори за установяване равнището на знанията по отделните предмети и степента на усвояване на задължителния учебен материал и постиженията на учениците;

г) текущ контрол върху организацията на образователния процес, като под внимание ще бъдат взети:

-   готовността на учителите и учениците за съответния час;

-   спазването на учебния план и годишното разпределение;

-  ритмичността на изпитванията и системата за оценяване  съгласно ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

д) Воденето на задължителната учебна документация да се контролира съгласно НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.; изм. и доп., бр.

50 от 15.06.2018 г., в сила от 15.06.2018 г. и заповед на директора от 15.09.2018г.

е)  Възпитателната дейност в училището да бъде контролирана чрез:

-          плановете за възпитателната работа на класните ръководители;

-          разговори с класните ръководители и учениците;

-          посещения на планирани от класните ръководители мероприятия.

7. Решенията на ПС да бъдат свеждани до знанието на учители, ученици, служители и родители чрез своевременно издаване на заповеди, наредби, съобщения и да се следи за тяхното изпълнение.

8. Административно-стопанската дейност се контролира от заместник-директора, който периодично дава информация за:

-          състоянието на учебната сграда и опазването й;

-          необходимостта от текущи ремонти и подобрения на материалната база;

-          снабдяване на училището с учебна и училищна документация, УТС и материали;

-          изправността на наличните УТС;

-          дейността на обслужващия и помощния персонал;

-          изпълнението на бюджета;

9. Целогодишно директорът извършва текущи проверки в училището чрез посещение на избираеми учебни часове, факултативни учебни часове, ЧК и извънкласните форми.

10. Директорът контролира текущо и системата за дежурство в училище.