Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 251044
Начало Училищни учебни планове Годишен план за учебната 2017-2018

 

  1. 1. ДЕЙНОСТ ПО МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ

1. Да се прави щателен периодичен оглед на материалната база и своевременно да се отстраняват повредите от работниците по поддръжка.

2. Съвместно с училищното настоятелство и други спонсори да се търсят средства и възможности за поддържането и подобряването на материално-техническата база и други нужди на училището.

3. Разработване и участие в проекти и програми за подобряване и обновяване  на МТБ.

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИ, ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ И УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

За по-пълноценно осъществяване на възпитателната работа в училището е необходимо учителите да установяват ефективни връзки с родителите и обществеността .

  1. Да се проведе разяснителна дейност сред родителите относно новите учебни програми, училищните учебни планове, ПДУ.
  2. Координиране дейността на класните ръководители с училищната и общинската комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с цел издирване, задържане и успешно обучение на подлежащите.
  3. Училищното настоятелство да съдейства за включването на повече родители в извънкласните и извънучилищни форми и дейности.
  4. Съвместна дейност с УН, насочена към подобряване и разнообразяване на материално-техническата база и на  училищния живот.
  5. Да се търси съдействието на родители при честване на бележити годишнини, национални, регионални и училищни празници, спортни и други прояви.
  6. Да се установи тясно сътрудничество между училището и семейството при превантивната работа с деца, застрашени от негативни влияния (хазарт, секти, наркомания, употреба на алкохол и тютюнопушене)

7. Родителски срещи:

7.1. Общоучилищни:

7.1.1. Септември 2017 година – запознаване на родителите с учебните планове, ПДУ, организацията на учебния ден.

7.1.2. Февруари 2018 година – отчитане на резултатите от първи учебен срок за ПЕ и отчитане на резултатите от междинните нива  в НЕ.

7.1.3. Април  2018 година – за 4 и 7 клас (запознаване с Наредба 11 от 28.03.2005г.).

8. Участие в проекти и програми, обогатяващи и разнообразяващи  образователния процес.

9. Работа с Обществения съвет.