Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 141
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 258067
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Програма за превенция на ранното напускане на училище

Публикувани материали

Преждевременното напускане на училище е комплексно явление, което оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, върху възможностите за развитие на техните общности и върху цялостното социално-икономическо развитие на една страна в средносрочен и дългосрочен план. Преодоляването на проблема изисква интегрирана политика и ангажираност на всички сектори и институции, свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България.

В Основно училище „ Свети Иван Рилски“ няма случаи на преждевременно напуснали училище ученици, а и е налице тенденция към намаляване на безпричинните отсъствия. Ето защо в училището политиките и ключовите мерки са насочени към превенция, която цели предотвратяване на възникването на предпоставки за преждевременно напускане на училище, както и ограничаване на условията, които го благоприятстват. Прилагат се училищни политики за:

  1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;
  2. приобщаване на новопостъпилите ученици ;
  3. изграждане на позитивен организационен климат;
  4. утвърждаване на позитивна дисциплина;
  5. развитие на училищната общност.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Повишаване ефективността на образователните дейности чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.

2. Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност чрез методическите обединения.

3. В училището е осигурена мултимедийна система, даваща възможности за провеждане на обучение чрез използване на съвременни методи. Засиленият интерес  към информационните технологии поставя задача пред училищното ръководство да