Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 123
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 237899
Начало Училищни учебни планове 2018/2019 Програма за превенция на ранното напускане на училище

Преждевременното напускане на училище е комплексно явление, което оказва сериозно влияние върху индивидуалните съдби на пряко засегнатите и благосъстоянието на техните семейства, върху възможностите за развитие на техните общности и върху цялостното социално-икономическо развитие на една страна в средносрочен и дългосрочен план. Преодоляването на проблема изисква интегрирана политика и ангажираност на всички сектори и институции, свързани с образованието и с личностното и професионалното развитие на децата и младите хора в България.

В Основно училище „ Свети Иван Рилски“ няма случаи на преждевременно напуснали училище ученици, а и е налице тенденция към намаляване на безпричинните отсъствия. Ето защо в училището политиките и ключовите мерки са насочени към превенция, която цели предотвратяване на възникването на предпоставки за преждевременно напускане на училище, както и ограничаване на условията, които го благоприятстват. Прилагат се училищни политики за:

1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика;

2. изграждане на позитивен организационен климат;

3. утвърждаване на позитивна дисциплина;

4. развитие на училищната общност.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ПРОГРАМАТА

 

1. Повишаване ефективността на образователните дейности чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.

2. Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност чрез методическите обединения.

3. В училището е осигурена мултимедийна система, даваща възможности за провеждане на обучение чрез използване на съвременни методи. Засиленият интерес  към информационните технологии поставя задача пред училищното ръководство да осигури   допълнителна квалификация  на учителите  за практическото използване на компютърни технологии в учебния процес.

4. Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.

5. Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно използване на наличната материално- техническа база (МТБ).

6. Поддържане на официалния web-сайт на училището, който да дава информация и да бъде максимално полезен на учениците и родителите; да популяризира добрите училищни практики и провежданите мероприятия.

7. Сформиране на екип от преподаватели за работа по програми и проекти, свързани с образователната дейност.

8. Превръщане на училището в територия на учениците, на които да се дава възможност за изразяване на своята позиция по въпроси, свързани с  развитието на училището, на изява на техните дарби и интереси  .

9. Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност

10.Предоставяне на възможности за изява  на учениците  във факултативни часове, спортни дейности, училищни състезания и празници;