Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 141
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 258055
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Програма за превенция на ранното напускане на училище

Публикувани материали

 

осигури   допълнителна квалификация  на учителите  за практическото използване на компютърни технологии в учебния процес.

4. Повишаване качеството на педагогическия и административния контрол.

5. Задоволяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно използване на наличната материално- техническа база (МТБ).

6. Подобряване възможностите на обучение на деца със СОП.

7. Поддържане на официалния web-сайт на училището, който да дава информация и да бъде максимално полезен на учениците и родителите; да популяризира добрите училищни практики и провежданите мероприятия.

8. Сформиране на екип от преподаватели за работа по програми и проекти, свързани с образователната дейност.

9. Превръщане на училището в територия на учениците, на които да се дава възможност за изразяване на своята позиция по въпроси, свързани с  развитието на училището, на изява на техните дарби и интереси

10. Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност

11. Предоставяне на възможности за изява  на учениците  във факултативни часове, спортни дейности, училищни състезания и празници;

  • създаване на клубове по извънкласни дейности и вокални групи ;
  • развитие на системата за подготовка и  участие в състезания, конкурси, олимпиади;
  • участие в национални и международни проекти;

механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна