Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 123
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 237891
Начало Училищни учебни планове 2018/2019 Програма за превенция на ранното напускане на училище

 

  • Създаване на клубове по извънкласни дейности:  мажоретен състав, две вокални групи и вокална група за фолклорни песни «Южняче»;
  • Развитие на системата за подготовка и  участие в състезания, конкурси, олимпиади;
  • Участие в национални и международни проекти;
  • механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст съгласно прието решение № 373 на МС от 05.07.2017 год. Активно участие в Междуинституционалната платформа „Посещаемо и безопасно училище“

13. Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

14. Привличане на родителската общност за активно участие в решаване на училищните проблеми.

  • съвместна работа с Обществения съвет към ОУ “Свети Иван Рилски“
  • съвместна работа с Училищно настоятелство към ОУ „Свети Иван Рилски“
  • с участието на представители на Педагогическия съвет и Обществения съвет   да се приема Етичен кодекс на училищната общност.
  • Приобщаване на родителската общност към училищния живот чрез организиране и провеждане на празници и мероприятия, общоучилищни и по класове.

Всички планирани дейности спомагат за създаване на положителни нагласи у учениците към учебния процес и изграждане на мотивация за посещение на училището и участие в живота на училищната общност и осъществяване на превенция на преждевременното напущане на училище и намаляване на безпричинните отсъствия.