Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 251044
Начало Училищни учебни планове Програма за превенция на ранното напускане на училище
 1. Създаване на клубове по извънкласни дейности: два мажоретни състава, две вокални групи, група за фолклорни песни «Тракийче»;
 2. Развитие на системата за подготовка и  участие в състезания, конкурси, олимпиади;
 3. Участие в национални и международни проекти;
 4. Прилагане на ДОС за приобщаващото образование, който изисква осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.
 5. Прилагане на подкрепа  за личностно развитие с в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всеки ученик, която включва:
 • екипна работа между учителите;
 • допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО
 • кариерно ориентиране на учениците;
 • занимания по интереси;
 • библиотечно-информационно обслужване;
 • грижа за здравето;
 • поощряване с морални и материални награди;
 • дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
 • ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения.
 1. Подпомагане на учениците в усвояването на учебния материал чрез консултации по различните учебни предмети;
 2. Изработване на програма „Срещу насилието в училище” от УКБППМН
 3. Сформиране на Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище по изпълнение на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“
 4. Осъществяване на съвместни проекти с  МВР, целящи превенцията на насилието.

10.  Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

11.  Привличане на родителската общност за активно участие в решаване на училищните проблеми.

12.  Създаване на Обществен съвет към ОУ“Свети Иван Рилски“

13.  С участието на представители на Педагогическия съвет и Обществения съвет   да се приема Етичен кодекс на училищната общност.

14.  Приобщаване на родителската общност към училищния живот чрез организиране и провеждане на празници и мероприятия, общоучилищни и по класове.

Всички планирани дейности спомагат за създаване на положителни нагласи у учениците към учебния процес и изграждане на мотивация за посещение на училището и участие в живота на училищната общност и осъществяване на превенция на преждевременното напущане на училище и намаляване на безпричинните отсъствия.