Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255630
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Мерки за повишаване качеството на образованието

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

 

УВОД

С тези мерки се цели да се подобряват непрекъснато условията и редът за разработване на ефективна вътрешна училищна система за осигуряване на качеството на образованието.

Мерките са съобразени с принципите и изискванията към институциите за усъвършенстване на процесите за управление на качеството. Също така важно място заемат показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.

Качеството на образованието се осигурява чрез управление на процеса на развитие на училището, основанo на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения.

Качеството на образованието в училището се осигурява при спазване на следните принципи:

 1. ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите;
 2. автономия и самоуправление;
 3. ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в процеса на образованието и обучението;
  1. удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите заинтересовани лица;
  2. приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри педагогически практики;
  3. непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на качеството в училището;
  4. ориентираност на образованието и обучението към изискванията и потребностите на пазара на труда;
  5. целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и образование;
  6. лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на институцията.

Управлението на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите и условията, от които зависи качеството на образованието и обучението и резултатите от него. Този процес се осъществява на национално, регионално и институционално равнище.

Измерването на постигнатото качество е съвкупност от действия за определяне на резултатите на институцията по критерии за конкретен период на измерване и съпоставянето им с определените равнища на качеството по всеки критерий.

Измерването на постигнатото качество в училище се осъществява ежегодно чрез самооценяване.

 

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ВЪТРЕШНА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО

 

Вътрешната система за осигуряване на качеството е съвкупност от взаимносвързани действия и мерки за постигане, поддържане и развиване на качеството на провежданото образование и/или обучение в ОУ „Св. Иван Рилски“ и резултатите от него в съответствие с държавните образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии и на действащото законодателство.

Вътрешната система за осигуряване на качеството включва:

1.  политиката и целите по осигуряване на качеството;

2.  органите за управление на качеството и правомощията им;

3.  правилата за нейното прилагане;

4.  годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;

5.  условията и реда за измерване на постигнатото качество чрез самооценяване.