Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255623
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Мерки за повишаване качеството на образованието

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

Политиката и целите по осигуряване на качеството се разработват от директора, съответно от ръководителя на институцията в съответствие със стратегията за развитие на институцията.

Органи за управлението на качеството са:

-       директорът;

-       педагогическият съвет.

За функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството в институцията се определят комисия или комисии за:

 1. разработване на правила за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализирането им;
  1. разработване на годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
  2. разработване на конкретни процедури по критерии и съответния инструментариум към тях за провеждане на дейностите по самооценяването в ОУ „Св. Иван Рилски“;
   1. провеждане на самооценяването;
   2. изготвяне на доклад от самооценяването до директора.

Броят на членовете, съставът и срокът за изпълнение на работата на комисията или комисиите се определят от директора на ОУ „Св. Иван Рилски“ в зависимост от вида и обема на възложените задачи.

В състава на комисията или комисиите може да се включват и външни специалисти.

Комисията или комисиите се определят в срок до 5 септември, преди началото на всяка учебна година за училищата.

Директорът:

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по функционирането на
  вътрешната система за управление на качеството;
 2. Разработва политиката и целите по осигуряване на качеството;
 3. Определя отговорника по качеството;
 4. Определя състава на комисията или комисиите;

5.   Утвърждава годишен план-график за провеждане на дейностите по самооценяването след приемането му от съответния орган и коригиращите мерки в хода на изпълнението му;

 1. Утвърждава процедурите по критериите и инструментариума към тях за провеждане на дейностите по самооценяването;
 2. Утвърждава коригиращи мерки и дейности за следващия период на измерване на качеството въз основа на годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване;
 3. Провежда мониторинг на дейностите по осигуряване на качеството в институцията;
 4. Представя годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване на регионалното управление по образованието;

10. Организира обучение на персонала за осигуряване на качеството в ОУ „Св. Иван Рилски“.

Педагогическият съвет приема:

 1. мерките за повишаване на качеството на образованието;
 2. правилата за прилагане на вътрешната система за осигуряване на качеството и актуализацията им като част от правилника за дейността на обучаващата институция;
 3. годишния план-график за провеждане на дейностите по самооценяване;
 4. годишния доклад за резултатите от проведеното самооценяване.

Директорът на училището отговаря за функционирането на вътрешната система за осигуряване на качеството, като със заповеди:

 1. организира изпълнението на следните дейности:
 • анализ на резултатите от изпълнението на целите на училището;
 • анализ на силните и слабите страни, на възможностите и рисковете за развитието на ОУ „Св. Иван Рилски“;

посочване на индивидуалния напредък на всеки ученик по отношение на неговите