Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 140
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 244347
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Мерки за повишаване качеството на образованието

Публикувани материали

Оценка на читателите: / 0
Слаба статияОтлична статия 

 

1. Да подобрява работната среда чрез:

а)   прилагане на механизми за адаптиране на обучаваните към средата на училището;

б)   осигуряване на достъпна архитектурна среда;

в)   модернизиране на материално-техническата база и обновяване на информационната инфраструктура;

г)   развитие на организационната култура в училището.

2. Да осигурява развитие на персонала чрез:

а)   подобряване на възможностите за допълнителна и продължаваща квалификация на учителите/преподавателите по специалността им от висшето образование, за подобряване на тяхната иновационна култура и личностна ефективност;

б)  изграждане на култура за осигуряване на качеството;

в)  създаване и поддържане на открита и ясна комуникация в институцията;

г)   повишаване на ефективността на административното обслужване;

д)  повишаване на мотивацията и инициативността на всички участници в процеса на образование и обучение.

3. Да подобрява резултатите от обучението чрез:

а)   повишаване на мотивацията на обучаемите;

б)   повишаване на дела на учениците, които работят активно за подобряване на своите образователни резултати;

в)   намаляване на дела на рано отпадналите от обучението;

г)   повишаване на дела на обучените, провели практическо обучение в реална работна среда;

д)   създаване на механизъм за ранно предупреждение за различни рискове.

4. Да подобрява взаимодействието с местната общност, със социалните партньори, работодателски организации, университети и други заинтересовани страни чрез:

а)   разширяване на възможностите за практическо обучение в реална работна среда;

б)   проучване и прилагане на добри практики на сродни институции;

в)   подобряване на възможностите за достъп до информация на участниците в образованието и обучението;

г)   информиране на общността и заинтересованите страни за добрите практики и постиженията на институцията в областта на осигуряване на качеството на образованието и обучението;

д)   участие в проекти, свързани с повишаване на качеството на образованието и обучението.

МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

(1) За осигуряване на качеството в институциите се осъществяват методическо подпомагане и мониторинг.

(2) Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството включва: консултиране, информиране, инструктиране и представяне на добри педагогически практики.

(3) Мониторингът е вътрешен и външен, като резултатите от него включват констатации, изводи и препоръки за вземане на информирани решения за усъвършенстване на процеса за осигуряване на качеството в съответната институция.

(4)  Вътрешният мониторинг се осъществява от директора, съответно от ръководителя на институцията.

(5) Методическото подпомагане и външният мониторинг се осъществяват за училищата – от Министерството на образованието и науката и от регионалните управления по образованието.

ФИНАНСИРАНЕ

 

Дейностите за изграждане и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството на образованието и обучението се финансират, както следва:

- Държавните и общинските училища – със средства от субсидия по формула и от собствени приходи;

Училището може да ползва  и други източници на финансиране – спонсорство, национални и международни програми и проекти и др.