Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 139
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 264725
Начало

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ”, ГРАД ХАСКОВО

6300, гр. Хасково, бул. “Г.С.Раковски” №24, тел. 038 622642;  e-mail:ou_rilski @abv.bgЗ А П О В Е Д

№  РД-14-990

гр. Хасково, 27.03.2019 година

На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование,  чл. 41, ал.1, т.1, т.2, чл.42, чл.45 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, чл. 42, чл. 43 от Правилника за дейността на училището,  в изпълнение на чл.142, ал.1, ал.2, чл.143, ал.1 от ЗПУО, чл.19, ал.1, ал.2, т.5 от Наредба № 12/01.09.2016 година за статута и кариерното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка със Становище на Обществения съвет с вх. № 2615/26.03.2019 година

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. За учебната 2019/2020 година да се осъществи прием на ученици в първи клас в целодневна форма на обучение в 6 паралелки по 24 ученици.
  2. Комисия за прием на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година:

 

Председател:


Мария Георгиева Иванова, старши учител

 

Членове:

 

 

Боян Петров Митев, старши учител

Спаска Василева Тодорова, старши учител

Деяна Пламенова Петрова, учител

Теодора Кръстева Петрова, старши учител

Недялка Петкова Ангелова, педагогически съветник

Тихомир Любомиров Арабаджиев, учител

Емилия Стоянова, технически секретар


III. Комисията има следните задължения:


- Приема и обработва постъпилите документи за прием в първи клас, учебна 2019/2020 г.;

- Обявява свободните места след всяко класиране на информационното табло и на сайта на училището;

След третото класиране представя своевременно документацията на директора за разпределяне на учениците по паралелки.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и и изпълнение.

ТОНКА ЧЕНГЕЛОВА /п/

Директор на ОУ „Свети Иван Рилски“, Хасково