Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 251044
Начало Училищни учебни планове План за УКБППМН за 2017/2018 година
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е създадена на основание чл.2, ал.1 а) от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на ниво училище и е назначена със заповед на Директора № ………..09.2017г.

 

ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА

1. Председател – Христина Масалджиева

2. Заместник- председател- Таня Христова

3 .Членове:  - Ив.Славова

- А. Захариева

- Св.Бойчева

- Д. Дукова

- Р.Стоянова

IIІ. ОСНОВНИ  ЦЕЛИ

 

1. Организиране и провеждане на целенасочена възпитателна работа с учениците, имащи отклонения в поведението си или са поставени в неблагоприятни условия за развитие и възпитание.

2. Намаляване на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните /тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици, кражби и др./

3. Укрепване на толерантните междуличностни взаимоотношения.

4. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване на учениците с противообществени прояви към гражданското общество.

IV.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

 

  1. Провеждане на индивидуална корекционно-възпитателна работа с учениците, извършители на противообществени прояви и поддържане на връзка с техните родители.

 

  1. Системен контрол на поведението на застрашени от противообществени прояви ученици.

 

  1. Съдействие при необходимост на родителите, които срещат затруднение при възпитанието на децата си чрез образователни и социални мерки.

 

  1. Координиране дейностите с държавните и обществени органи и организации, имащи пряко отношение към превенцията с противообществените прояви на учениците.
V. ФОРМИ НА РАБОТА
  1. Индивидуални разговори
  2. Проучвания на социалните контакти
  3. Беседи и дискусии
  4. Анкети с ученици и родители
  5. Интерактивни занятия (тренинг)