Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 250731
Начало Училищни учебни планове План за УКБППМН за 2017/2018 година
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

VI. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ

 

 

1.  Запознаване на педагогическите специалисти с дейността на училищната комисия

Срок:  м. септември

Отг: Председател на комисия

 

2. Провеждане на срещи с класните ръководители, в чиито паралелки има застрашени ученици или ученици с противообществени прояви, с цел проследяване на тяхното развитие и стимулиране към активност в учебната дейност.

Срок:  постоянен

Отг: Председател на комисия и класни ръководители

 

3. Включване на проблемните ученици в определени извънкласни дейности с превантивен характер.

Срок:  постоянен

Отг: Класни ръководители

 

4. Изготвяне на предложения пред административното ръководство и ПС, свързани с  дейности по подобряването на вътрешния ред и дисциплината в училище.

Срок:  постоянен

Отг: Класни ръководители и учители

 

5. Осъществяване на превантивна възпитателна работа, привличане на родители, които се нуждаят от подкрепа и квалифицирана помощ, за да съдействат за образованието и развитието на своите деца /лекции, разговори, методически материали за класните  ръководители и родителите/.

Срок:  постоянен

Отг: Председател на комисията и  класни ръководители

 

 

6. Изготвяне на предложения пред Директора и Педагогическия съвет за налагане на дисциплинарни наказания на ученици.

Срок:  постоянен

Отг: Председател на комисия

 

7. Училищната комисия уведомява:

 

-          МКБППМН за противообществените прояви на учениците в училището

-          отделите за закрила на детето към Дирекция за социално подпомагане при получаване на информация за ученици, подложени на различно по вид насилие или за родители /настойници/, които трайно не полагат грижи при отглеждане на непълнолетните;

-          органите на полицията, инспекторите от ДПС при наличието на данни за криминални деяния или за престъпни деяния срещу деца.

Срок:  постоянен

Отг: Председател на комисия