Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 136
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 250731
Начало Училищни учебни планове План за УКБППМН за 2017/2018 година
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 

VIІ.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

 

1. Училищната комисия взаимодейства с:

-   Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни;

-          Инспекторите от Детска педагогическа стая;

-          Отдел за закрила на детето;

-          Неправителствени организации

 

2. Училищната комисия работи в сътрудничество с класните ръководители, училищния психолог, училищното настоятелство и родителите за успешно решаване на възникнали проблеми и нарушения.

Срок:  постоянен

Отг: Председател на комисия

VIII. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА
І ЗАСЕДАНИЕ – м. септември 2017г

1.Приемане плана за дейността на комисията през учебната 2017/2018 г.

2.Изготвяне на график за провеждане на дейности и мероприятия и посочване на конкретни отговорници за тяхната организация и контрол.

 

ІІ ЗАСЕДАНИЕ – м. декември 2017г.

3.Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали казуси.

 

ІІІ ЗАСЕДАНИЕ – м. февруари-март 2018г.

1.Обсъждане дейността на училищната комисия през първия срок и мерки за ефективност през втория учебен срок на учебната 2017/2018 г..

 

ІV ЗАСЕДАНИЕ – м. април 2017г.

1.Обсъждане работата с класовете, които имат проблеми с дисциплината, с участието на училищния психолог и учителите, преподаващи в паралелките, и предлагане на мерки за подобряване на дисциплината.

2.Изслушване на класни ръководители, в чиито паралелки има ученици с рисково поведение и вземане на мерки за решаване на проблемите на живеещите в неблагоприятна среда деца; застрашените от отпадане ученици; децата, жертви на насилие; децата с проблеми в общуването и справянето с училищните изисквания.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

1. Мерките, които използва Училищната комисия, са в съответствие с Наредбата за приобщаващото образование и Етичния кодекс на работещите с деца.

2. Училищната комисия провежда до четири редовни заседания през учебната година.

3. Извънредни заседания се провеждат при необходимост.

4. Комисията докладва на заседание на Педагогическия съвет и на Директора за налагане наказания на провинили се ученици, извършили правонарушения.