Нормативни документи

Иновативно училище

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 127
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 220574
Начало Училищни учебни планове 2018/2019
Оценка на читателите: / 1
Слаба статияОтлична статия 
  • I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 

 

 

Прогимназиален  етап

VII клас

Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой

учебни часове

Годишен брой

учебни часове

Български език и литература

5

180

Английски език

3

108

Математика

4

144

Информационни технологии

1

36

История и цивилизации

2

72

География и икономика

2

72

Биология и здравно образование

2

72

Физика и астрономия

1,5

54

Химия и опазване на околната среда

1,5

54

Музика

1,5

54

Изобразително изкуство

1,5

54

Технологии и предприемачество

1

36

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

28

1008

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

3

108

  1. Български език и литература

1

36

  1. Английски език

1

36

  1. Математика

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

31

1116

 

 

 

Раздел В – факултативни учебни часове

Брой часове за раздел В

4

0

1.Български език и литература

2

72

2. Математика

2

72

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

 

 

 

 

  • I. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
  1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
  2. Всяка учебна седмица освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: Волейбол, съгласно чл.92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111./15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
  3. Всяка учебна седмица включва по един час на класа, съгласно чл. 92, ал. 2от ЗПУО, чл. 14, ал.6 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план.
  4. Часовете по БДП се провеждат съгласно Програма за обучението по безопасност на движението по пътищата  за VII клас.
  5. Обучение по ГЗ – провежда се в час на класа съгласно указание за обучение за действие при БАКП от 2002г. Действията при БАКП се извършват съгласно заповед РД 09-1242/14.08.2009г. на министъра на образованието и науката.