Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 141
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 258051
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Програма за целодневна организация на учебния ден 2019-2020

Публикувани материали

 

 

П Р О Г Р А М А

ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

на ОУ „Свети Иван Рилски“

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

Училищната програма е разработена съгласно ДОС за организация на дейностите в училищното образование, Стра­те­гията за раз­ви­тие на учи­ли­ще­то; Правилника за дейността на училището и др.

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден включва организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси.

ОУ „Свети Иван Рилски“ разполага с необходимите условия за организация на целодневно обучение:

1. финансова и материална обезпеченост на училището;

2. наличие на санитарно-хигиенни условия;

3. осигурени безопасни условия;

4. заявено желание на родителите.

Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в дневна форма на обучение и включва провеждането на учебни часове по училищния учебен план /задължителна подготовка, задължително–избираема подготовка/, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси за постигане на общодостъпно, базисно знание, основано на принципите на справедливост, толерантност и перспективност.

Целодневната организация на учебния ден се осъществява при условията, определени от ДОС за организация на дейностите в училищното образование, уреден с НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование /ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие/.

За дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и за заниманията по интереси, учениците от една или няколко паралелки от един клас се разпределят в групи съгласно ДОС за финансирането на институциите.

Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и ред, определени с Наредба 10 на МОН за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените заявления от родителите до 01 септември.

След 01 септември ученици могат да допълват групите за целодневна организация на учебния ден до броя на свободните места.

1.1.1.Обща и конкретни стратегии за целодневното обучение – чрез подобряване и използване на наличната база в зависимост от заявените потребности на учениците и сътрудничество с родителите да се повиши мотивацията за учене и подобряване качеството на успеваемост на учениците.

1.1.2.  Свързаност с визията и мисията на училището

- Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес;

- Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела „Целодневна организация на учебния процес”;

- Успешна политика за модернизиране и оптимизиране на училищната мрежа.