Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255609
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Програма за целодневна организация на учебния ден 2019-2020

Публикувани материали

 

 

9. УС­ЛО­ВИЯ ЗА ПОС­ТИ­ГА­НЕ НА ЕФЕК­ТИВ­НОСТ И РЕЗУЛТАТНОСТ НА ОВП ПРИ ЦЕ­ЛОД­НЕВ­НА ОР­ГА­НИ­ЗА­ЦИЯ НА УЧЕБ­НИЯ ДЕН

9.1. О­бо­га­тя­ва­не и об­но­вя­ва­не на учеб­на­та сре­да с под­хо­дя­що обзавеждане и съв­ре­мен­но тех­ни­чес­ко обо­руд­ва­не и съз­да­ва­не и поддържа­не на бе­зо­пас­но и спокойно мяс­то, къ­де­то уче­ни­ци­те, обучаващи се при целодневен ре­жим, да се разтовар­ват с люби­ми­те си зани­ма­ния, да от­по­чи­ват, да ко­му­ни­ки­рат пълноценно помеж­ду си и да се включват  ак­тив­но и пълноцен­но в плануваните дей­нос­ти.

9.2. Под­си­гу­ря­ва­не и на­сър­ча­ва­не на дос­тъ­па на уче­ни­ци­те до разнообразни фор­ми на неп­ре­къс­на­то об­ра­зо­ва­ние, на­со­че­ни към овладява­не на ключо­ви компетентнос­ти.

9.3. Под­по­ма­га­не ро­ди­те­ли­те, нас­той­ни­ци­те и близ­ки­те на уче­ни­ци­те  в обучени­е­то на де­ца­та им.

9.4. Учас­тие на учителите в ГЦОУД в под­хо­дя­щи ква­ли­фи­ка­ци­он­ни форми.

9.5. Из­пол­з­ва­не от пе­да­го­зи­те при ре­а­ли­зи­ра­не на дей­нос­ти­те в ГЦОУД на съвремен­ни пе­да­го­ги­чес­ки тех­но­ло­гии, ме­то­ди и под­хо­ди, из­не­се­ни учебни часове в близ­ки ин­с­ти­ту­ции, при­род­ни обек­ти и ис­то­ри­чес­ки забележителности, съ­об­раз­но спе­ци­фи­ка­та на гру­па­та.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УСПЕВАЕМОСТТА

на учениците, обхванати в целодневна организация на учебния процес

ДЕЙНОСТИ

Отговарят

Срок

Дейности за повишаване успеваемостта  на учениците

Прилагане на интерактивни методи на обучение, ИКТ и дидактични материали в дейности, които провокират мисленето и самостоятелността на учениците, формиране на практически умения и развитие на личността.

Учители и учители в ГЦОУД

16.09.2019 г.- 15.06.2020 г.

Ежедневна комуникация между класния ръководител и учители в ГЦОУД в начален етап и между учителя в ГЦОУД и учителите–специалисти в прогимназиален етап.

Учители и учители в ГЦОУД

ежедневно

Осигуряване на допълнителни часове /консултации/ от учители – специалисти. Консултациите да са задължителни за трудно успяващите ученици.

Учители и учители в ГЦОУД

по график

Ефективно диференциране на задачите за учениците с ниски резултати и напредналите от учителите и учители в ГЦОУД.

Учители и учители в ГЦОУД

16.09.2019 г.-15.06.2020 г.

Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.

Учители и учители в ГЦОУД

16.09.2019 г.-15.06.2020 г.

Подобряване на дисциплината и мотивацията за учене и добро представяне

Учители и учители в ГЦОУД

16.09.2019 г.-15.06.2020 г.

Издигане равнището на езиковата подготовка с акцент върху грамотността.

Учители и учители в ГЦОУД

16.09.2019 г.-15.06.2020 г.

Дейности за популяризиране на целодневната организация на учебния процес

Организиране на дейности, които да бъдат представяни пред родители и обществеността

Учители в ГЦОУД

по график

Популяризиране на добри практики от целодневна организация на учебния процес в „Дни на отворените врати”

Учители в ГЦОУД

по график

Реализиране на съвместни дейности с родителите – работилници, екоакции, спортни мероприятия и др.

Учители и учители в ГЦОУД

по график

Разширяване на партньорството и взаимодействието между училище и родителска общност.

Директор,

Учил. настоятелство

постоянен

Организиране на изложби с изделия, изработени в часовете за дейности по интереси.

Учители и учители в ГЦОУД

периодично

Изработване на табла със снимки, постери, проекти в коридорите и стаите.

Учители и учители в ГЦОУД

периодично

Дейности и критерии за отчитане на образователните резултати

Изготвяне на единни критерии и система за оценка на развитието на учениците, посещаващи ГЦОУД. Доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.

Методическо обединение на учителите в ГЦОУД

01.03.2020 г.

Анализ на обучителните резултати – входно, междинно /в края на І срок/, изходно, годишни резултати с предходна година.

Методическо обединение на учителите в ГЦОУД

01.03.2020 г.

Мерките са ориентирани към подобряване успеваемостта на учениците и намаляване на разликата между външно и вътрешно оценяване до 0,5 през учебна година.

Методическо обединение на учителите в ГЦОУД

край на срок и

учебна година

Намаляване броя на безпричинните отсъствия вследствие подобряване на дисциплината и мотивацията за учене

Методическо обединение на учителите в ГЦОУД

край на срок

Изграждане на позитивна атмосфера в класните стаи, кътове по интереси, обогатяване на МТБ

Учители и учители в ГЦОУД

край на учебна година

Дейности за мониторинг и контрол на целодневна организация на учебния процес

Проверка на дневник, тематично разпределение

Директор, предс. на МО на учителите в ГЦОУД

постоянен