Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255620
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Програма за целодневна организация на учебния ден 2019-2020

Публикувани материали

 

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В УЧИЛИЩЕТО

В ОУ „Свети Иван Рилски“ се обучават ученици І – VІІ клас в дневна форма на обучение, разпределени в 43 паралелки, и разпределени в 22 ГЦОУД.

Организацията на учебния ден е целодневна: учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете  за организиран отдих  и физическа активност, самоподготовка и  занимания  по интереси - след обяд.

Целодневна организация на учебния ден се осъществява в  следните групи: 6 групи  в I клас, 5 сборни групи във II клас, 5 сборни групи в III клас, 4 сборни групи  в IV клас  и 1 сборна група в V клас и 1 сборна група в VІ клас.

1.3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Годишната училищна програма за целодневна организация на учебния ден включва организирането, разпределението и съдържанието на дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси.

Чрез нея се кон­к­ре­ти­зи­рат: це­ли­те, задачите, очакваните резултати, условията и ре­дът за про­веж­да­не на це­лод­нев­на­та ор­га­ни­за­ция в учи­ли­ще­то; дейнос­ти­те в ГЦОУД, ка­то об­х­ва­ща общите и специ­фич­ни­те характе­рис­ти­ки и раз­ли­чия в струк­ту­ра­та, състава, об­х­ва­та на гру­пи­те в изпълнение на държавната по­ли­ти­ка за пости­га­не на качес­т­вен образо­ва­тел­но-въз­пи­та­те­лен про­цес.

 

2. ЦЕЛ

2.1. ОБЩА ЦЕЛ: Регламентиране/конкретизиране на условията и реда за ефективно провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от I до VІ клас в ОУ „Свети Иван Рилски“ с оглед постигане на качествен образователно-възпитателен процес.

2.2.. ПОДЦЕЛИ

1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество при зачитане на техните интереси, съобразно възможностите им и възрастовите им особености.

2. Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание.

3. Обогатяване на материалната база на училището и осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане на целодневна организация на учебния процес с цел повишаване мотивацията за учене и подобряване качеството на успеваемост на учениците.

4. Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес” чрез:

а) създаване възможност за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес;

б) създаване на стимулираща личностното развитие на ученика предметно-пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и специфичната му семейна среда;

в) уважение към индивидуалните различия на децата – стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси.