Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255614
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Програма за целодневна организация на учебния ден 2019-2020

Публикувани материали

 

5. Изграждане на умения у учениците за самостоятелно преодоляване на трудностите, за упоритост и системност при усвояване на учебния материал.

6. Социализация на учениците и развитие на умения за работа в екип.

7. Концентрация и устойчивост на вниманието, паметта, положителна нагласа в новата социална роля „ученик”.

 

3.  ЗАДАЧИ

3.1. Да се регламентират  дейностите в ГЦОУД с оглед подобряване качеството на обучение.

3.2. Да се допринесе за правилното и трайно усвояване на учебния материал.

3.3.. Да се формират навици за самостоятелно учене с разбиране.

3.4. Да се стимулира любознателността и стремежът към знания.

3.5. Да се провокира интересът на децата в области, различни от учебното съдържание.

3.6. Да се създадат условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.

3.7. Да се удовлетворят потребностите на учениците от активна дейност, изява, общуване и творчество.

3.8. Да се увеличи броят на учениците, обхванати в целодневна организация на учебна дейност.

 

4. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

4.1. Утвърждаване като успешна практика и засилен интерес от страна на ученици и родители към целодневната организация на учебния процес.

4.2. Повишено качеството на образователно-възпитателния процес чрез създава­не на въз­мож­нос­ти за ус­пеш­но пре­ми­на­ва­не в след­ващ клас и в след­ващ етап или сте­пен на об­ра­зо­ва­ние.

4.3. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците чрез повишаване мотивацията на учениците и учителите и на заинтере­со­ва­ни­те стра­ни от при­ла­га­не на мо­де­ла „це­лод­нев­на организация на учеб­ния про­цес“.

4.4. Социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип и изграждане на положителна нагласа към образованието.

4.5. Обновена и добре опазвана материално-техническа база и осигурени материали и консумативи за работа и обучение.

4.6. Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни социални, етнически и културни общности чрез позитивно въздействие върху личността на ученика и включване във всекидневна мултикултурна и конкурентна среда при упражняване както на учебни, така и на спортни, развиващи, възпитаващи дейности и занимания по интереси.

4.7. Осъвременен литературен фонд и осигурени образователни и занимателни игри.

4.8. Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, развити и усъвършенствани знания и умения, свързани с изграждането на естетически вкус и интерес към изкуството.

4.9. Участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби.

4.10. Издигане авторитета на учебното заведение.