Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255609
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Програма за целодневна организация на учебния ден 2019-2020

Публикувани материали

 

  1. 5. ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

5.1. Годишното тематично разпределение на учителите в ГЦОУД се изготвя в съответствие с броя на учебните седмици съгласно графика на учебното време, както следва:

- I – ІІІ клас – 32 учебни седмици, от 16.09.2019 г. до 31.05.2020 г.

- IV – VІ клас - 34 учебни седмици, от 16.09.2019 г. до 15.06.2020 г.

5.2. Годишното тематично разпределение на учителите в ГЦОУД за дейностите по организиран отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси съдържа следните реквизити: учебна седмица, дата, тема, брой часове, необходими материали, забележка.

5.3. (1) Годишното тематично разпределение се изготвя от учителя в ГЦОУД и се утвърждава от директора на училището.

(2) Преструктуриране на темите, включени в годишното тематично разпределение, се извършва в случай на необходимост, като корекциите се нанасят в реквизит забележка и се утвърждават от директора на училището.

5.4. В годишното тематично разпределение в частта „Организиран отдих и физическа активност“ се включват тематичните направления, по които се провеждат дейностите по организиран отдих и физическа активност.

5.5. В годишното тематично разпределение в частта „Самоподготовка“ се включват учебните предмети, по които е извършена самоподготовката, и темата за деня.

5.6. В годишното тематично разпределение в частта „Занимания по интереси“ се включват тематичните направления, по които се провеждат заниманията по интереси: наука, история и традиции, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри и други.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ

Дейностите по целодневната организация на образователно-възпитателния процес в ОУ „Свети Иван Рилски“ се вписват в следната училищна документация:

- Спи­сък - Об­ра­зец 1;

- Сед­мич­но раз­пи­са­ние на ча­со­ве­те в учи­ли­ще­то;

- Го­диш­ен план за дей­ност­та на учи­ли­ще­то;

- Кни­га с про­то­ко­ли от за­се­да­ния на Пе­да­го­ги­чес­кия съ­вет;

- Днев­ник на ГЦОУД;