Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255630
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Програма за целодневна организация на учебния ден 2019-2020

Публикувани материали

 

7. НОРМАТИВНИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГЦОУД

7.1. НОРМАТИВНИ­ ИЗИС­К­ВА­НИЯ ПРИ ПРО­ВЕЖ­ДА­НЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ГЦОУД

7.1.1. Часовете в ГЦОУД се водят с продължителността на учебни часове в съответния клас.

7.1.2. Нормата за преподавателска работа на лицата, заемащи длъжността учител в ГЦОУД, включва дейности в ГЦОУД /самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси/, консултации с ученици, диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците.

7.1.3. Съгласно чл. 4 (3) и Приложение 1 към чл. 4, (11), т. 3.12 от Наредба №4 за нормирането и заплащането на труда, нормата преподавателска заетост на учителите в ГЦОУД се отчита в астрономически часове, които включват освен 6-те часа на ден зa самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност и други дейности с учениците, свързани с опазване на тяхното здраве, осигуряване на безопасни условия на работа и др.

7.1.4.  В рам­ки­те на 8-ча­со­вия ра­бо­тен ден на учителите в ГЦОУД се извърш­ват след­ни­те дей­нос­ти:

- Подготвителна работа за часовете по самоподготовка – осигуряване на тестове, задачи, пособия, материали, информационни справки, снабдяване с необходимата дидактическа и учебна литература, вкл. и консултации с учители;

- Подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на часовете за дейности по интереси;

- Попълване на училищна документация;

- Участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, оперативки и др.;

- Работа с родители, вкл. участие в родителски срещи и заседания на Училищното настоятелство;

- Организиране и участие на консултации с ученици;

- Планиране, организиране и участие в квалификационно-методическа дейност, свързана с образователно-възпитателния процес;

- Оказване на методическа помощ и консултации на новоназначени учители в ГЦОУД;

- Участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия;

- Работа по диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците;

- Координиране обмяната на добри практики между учителите в ГЦОУД.

7.2. ПЕ­ДА­ГО­ГИ­ЧЕС­КИ­ ИЗИС­К­ВА­НИЯ ПРИ ПРО­ВЕЖ­ДА­НЕ НА ДЕЙНОС­ТИТЕ В ГЦОУД

Организацията на дейностите в ГЦОУД създава възможност за развитие личността на ученика в мултикултурна и конкурентна среда чрез специално подбрани дейности, включени в целодневната организация на учебния процес.

7.2.1. Пе­да­го­ги­чес­ки­те  изис­к­ва­ния при про­веж­да­не на ор­га­ни­зи­ран отдих и физическа активност /блок А/:

В часовете  за ор­га­ни­зи­ран от­дих и физическа активност  се  ак­цен­тира на  възпитателно взаимо­дейст­вие, по­ве­ден­чес­кия по­тен­ци­ал, раз­то­вар­ва­не от умст­ве­но напрежение, неп­ре­къс­на­ти наб­л­ю­де­ния и про­я­ва ­на дискретност.

Учебните часове  за ор­га­ни­зи­ран от­дих и физическа активност  се провеждат след  12  часа в зависимост от организацията на учебния ден в съответните класове.