Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255623
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Програма за целодневна организация на учебния ден 2019-2020

Публикувани материали

 

Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват:

1. организиране на обедното хранене на учениците;

2. организиране, провеждане и координиране на дейностите по отдиха и спортните игри на учениците за създаване на здравословни навици;

3. наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на организирания отдих и физическа активност на учениците;

4. провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали затруднения, споделяне на проблеми, възникнали конфликти и други за осъществяване на преход към самоподготовката;

5. спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания от учениците;

6. грижа за опазване здравето и живота на децата и учениците.

Дейностите не се провеждат в същите учебни помещения, в които се водят часовете от ЗУЧ и ИУЧ. Те се провеждат в:

- хранене - ученически стол;

- място за провеждане на отдих и физическа активност – физкултурните салони, училищен двор или детска площадка.

7.2.2. Пе­да­го­ги­чес­ки­ изис­к­ва­ния при про­веж­да­не на са­мо­под­го­тов­ка­та.

Самоподготовката допринася за правилното и трайно усвояване на учебния материал и съдейства за формиране на навици за самостоятелно учене с разбиране, стимулира любознателността и стремежа към знание, толерантно взаимодействие чрез усъвършенстване на уменията за общуване. В  един час може да  се ор­га­ни­зи­ра са­мо­под­го­тов­ка­та по по­ве­че от един уче­бен пред­мет;

Дейностите по самоподготовка включват:

1. ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час;

2. усвояване на начини и методи за рационално учене;

3. подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи;

4. подготовка за класни и контролни работи;

5. изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата;

6. формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката си.

Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно определят съдържанието на самоподготовката.

За часовете по самоподготовка, в зависимост от потребностите на   учениците, се осигуряват консултации с учители–специалисти. Изработва се график от съответните учители–специалисти по различните учебни предмети. Те се провеждат независимо от консултациите по чл. 178, ал. 1, т. 5 от ЗПУО.

Часовете за самоподготовка се провеждат в клас­ната стая, компютърните кабинети и др.

7.2.3. Пе­да­го­ги­чес­ки­ изис­к­ва­ния при про­веж­да­не на занимания по интереси.

Часовете за занимания по интереси се планират след проучване и осигуряване на необходимата материална база, в зависимост от желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището. Те се организират с оглед мотивиране на учениците и родителите за включване в целодневната организация.

Заниманията по интереси могат да не са пряко свързани с усвояването на учебното съдържание от часовете по задължителна подготовка и избираема подготовка.