Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255621
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Програма за целодневна организация на учебния ден 2019-2020

Публикувани материали

 

В част от часовете по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания по интереси, учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие.

След проучване и съгласуване с родители и ученици в училището се организират дейности и мероприятия като изложби, спортни прояви, конкурси и дискусии с образователна и възпитателна цел.

Дейностите са с на­со­че­ност към ов­ла­дя­ва­не на ключо­ви­ компетентности, подпо­ма­га­не и до­пъл­ва­не обу­че­ни­е­то чрез раз­лич­ни зани­ма­ния, съз­да­ва­не на емо­ци­о­нал­на сре­да за от­мо­ра.

Провеждат се в компютърните зали, физкултурните салони, физкултурна площадка, училищен двор.

В училището през целия ден е осигурена охрана.

Медицинското обслужване се осъществява от медицинска сестра от 8,00 ч. до 16,30 часа.

7.2.4. Подкрепящата роля на учителите в ГЦОУД изисква създаване на педагогически технологии съобразно спецификата на групата.

7.2.5. Аспекти на работа на педагозите в ГЦОУД:

- при­ла­га­не на под­хо­ди­те за ин­ди­ви­ду­а­ли­за­ция и диференциация, съоб­ра­зени с мо­де­ла на ор­га­ни­зи­ра­не със­та­ва на ГЦОУД;

- неп­ре­къс­на­то об­но­вя­ва­не и съз­да­ва­не на ан­га­жи­ра­ща, стимулира­ща и приоб­ща­ва­ща учеб­на сре­да;

-  ко­ор­ди­ни­ра­не на дей­нос­ти със за­ин­те­ре­со­ва­ни­те стра­ни: семейството, общес­т­ве­ни­те ин­с­ти­ту­ции, неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни организа­ции и т.н.;

-  ре­гу­ляр­но пла­ни­ра­не, це­ле­по­ла­га­не и оцен­ка /фор­ми­ра­що оценяване/.

- приемственост между преподавателите в сутрешния блок и учителите в ГЦОУД чрез ежедневни консултации и при необходимост /в прогимназиален етап, при сборни групи/ фиксиране в специална за целта тетрадка, която да служи като ориентир в ежедневната работа.

8. ДЕЙНОСТИ

8.1. Основни дейности и ангажименти към организация на целодневното обучение:

8.1.1. На училищното ръководство:

8.1.1.1.  Проучва и анализира потребностите и интересите за участие в ГЦОУД на всички ученици от І до VІІ клас чрез:

- родителски срещи;

- консултации;

- анкети.

8.1.1.2. Осигурява материална база /подходящи помещения/, съобразно броя на групите, на седмичното разписание и вида на заниманията.

8.1.1.3. Организира заседание на ПС за обсъждане дейността на ГЦОУД и училищната програма за целодневна организация на учебния ден.

8.1.1.4. Спазва изискванията на нормативната уредба на МОН за функциониране на ГЦОУД.

8.1.1.5. Изготвя заповед за определяне на учителите в ГЦОУД.

8.1.1.6. Според потребностите на учениците в дейностите по самоподготовка, Директорът на училището осигурява консултациите с началните учители и с учителите по съответните учебни предмети по утвърден от него график.

8.1.1.7. Осъществява педагогически контрол - извършване на контрол по отношение на организацията на работа и резултатите от обучението на учениците в ГЦОУД; планирането на дейностите според индивидуалните и груповите