Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255617
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Програма за целодневна организация на учебния ден 2019-2020

Публикувани материали

 

 

потребности на учениците; създаването на позитивна възпитателна и учебна среда; насърчаването, подпомагането и мотивирането на учениците за самостоятелна работа;  подпомагането на учениците за справяне с трудностите и засилване стремежа им към постижение и конструктивно съревнование; анализ и проследяване на развитието и напредъка на учениците и резултатите от обучението им; изграждането на умения за самооценка у учениците; създаване и прилагане на съвременни педагогически методи и технологии; информирането на родителите на учениците и учителите по задължителна подготовка за образователни постижения и затруднения на учениците, както и за степента на социализацията им.

8.1.1.8. Осъществява административен контрол – извършване на контрол по отношение на ежедневното водене на документация /дневници на ГЦОУД/, спазване на графика за вземане на часовете в групата.

8.1.1.9. Осигурява условия за обучение за повишаване на квалификацията на учителите и учителите в ГЦОУД /вкл. осигуряване на заместващи учители и учители в ГЦОУД/.

8.1.1.9. Анализира необходимостта на училището от учебно-технически средства, пособия, материали и методически помагала и изготвяне на заявки.

8.1.1.10. Организира подходящи училищни дейности, напр. Ден на отворените врати, за популяризиране на целодневната организация на учебния ден, ефективните практики и др.

 

8.1.2. На учителите и класните ръководители:

8.1.2.1. В часовете за консултации учителите-специалисти подпомагат работата на учителите в ГЦОУД за повишаване на знанията, уменията и компетентностите на учениците в ГЦОУД.

8.1.2.2. Системно обсъждане на резултатите от работата на ГЦОУД и на трудностите при усвояване на учебния материал.

8.1.2.3. Провеждане на регулярни работни срещи между учителите в ГЦОУД с цел обмяна на добри практики.

8.1.2.4. Поддържане на контакти с родителите на учениците в ГЦОУД с оглед повишаване на тяхната успеваемост.

8.1.2.5. Участие в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на работата в ГЦОУД.

8.1.2.6. Прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа и индивидуален подход по време на работата в ГЦОУД.

8.1.2.7. Класните ръководители участват в организираните дейности /посещения в библиотека, дебати, дискусии, природни и културни обекти/ с цел повишаване мотивацията на учениците в ГЦОУД.

8.1.3. На другия персонал:

Организират и координират дейности за закупуване на учебни пособия, материали и консумативи за провеждането на целодневното обучение; за оборудване, обзавеждане, стопански инвентар и компютърна техника за подобряване образователната среда в училище.

8.1.4. На родителите:

Отчитат и подпомагат работата на учителите в ГЦОУД, учителите и класните ръководители за повишаване на знанията и уменията на учениците в ГЦОУД.

8.1.5. На обществения съвет:

8.1.5.1. Участва в подходящи училищни дейности /Ден на отворените врати/;

8.1.5.2. Популяризира целодневната организация на общи родителски срещи, в сайта на училището, чрез публикации в интернет пространството, пресата и др.