Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 142
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 255610
Начало Училищни учебни планове 2019/2020 Програма за целодневна организация на учебния ден 2019-2020

Публикувани материали

 

 

8.2. Организация на дейностите в ГЦОУД в училището

8.2.1. Целодневната организация на учебния ден се организира по следния начин:

- задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок до обяд;

- дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност се провеждат съответно след обяд.

8.2.2. Дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност се провеждат в ГЦОУД. Те се сформират по следния начин:

І клас – 6 групи;

ІІ клас - 5 сборни групи;

ІІІ клас –5 сборни групи;

ІV кл. –  4 сборни групи;

V кл. – 1 сборна група;

VІ кл. – 1 сборна група.

8.2.3. Режимни моменти и брой часове, задължителни за всяка ГЦОУД:

Дейностите в групите се разпределят дневно, както следва:

І – ІV кл.:

- обяд, организиран от­дих и физическа активност - 2 ча­са;

- са­мо­под­го­тов­ка - 2 ча­са;

- занимания по ин­те­ре­си - 2 ча­са.

V – VІ кл.:

- обяд, организиран от­дих и физическа активност - 1 ча­с;

- са­мо­под­го­тов­ка - 3 ча­са;

- занимания по ин­те­ре­си - 2 ча­са.

8.2.4. Продължителност на часовете за всяка една от ГЦОУД:

Дейностите в групите се провеждат с еднаква продължителност със задължителните учебни часове за съответния клас в съответствие с ДОС за организацията на дейностите в училищното образование

ГЦОУД І клас – 35 мин.; ГЦОУД ІІ клас – 35 мин.;

ГЦОУД ІІІ клас – 40 мин.; ГЦОУД ІV клас – 40 мин.; ГЦОУД  V клас – 40 мин.; ГЦОУД  V клас – 40 мин.

При непредвидени и извънредни обстоятелства директорът може да намалява продължителността на самоподготовката, дейностите по интереси и отдих и спорт при целодневна организация на учебния ден.

8.2.5. Седмично разпределение на часовете за всяка една от ГЦОУД:

Седмичното разпределение на дейностите в групите се утвърждава от директора на училището в срок до 1 октомври на всяка календарна година.

При изготвяне на разпределението е предвидено време за почивка между дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и физическа активност.

Поради по-особения характер на дейност „Организиран отдих и физическа активност“ и различния брой задължителни учебни часове сутрин на съответните класове, продължителността на занятията може да се различава от посочената в т. 8.2.4.

ГРУПИ ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

I  и II клас

Сутрешен блок

Следобеден блок /ГЦОУД/

1

8:00 – 8:35

 

Обяд и отдих

12:00 -13:20
/2 х 35 + 10/

 

8:35 – 9:05 голямо междучасие закуска

 

Самоподготовка

13:20 - 13:55

2

9:05 – 9:40

 

Почивка

13:55 - 14:05

3

9:50 – 10:25

 

Самоподготовка

14:05-14:40

4

10:35 – 11:10

 

Почивка

14:40 - 15:10

5

11:20 – 11:55

 

Занимания по интереси

15:10 - 15:45
Почивка

15:45 - 15:55
Занимания по интереси

15:55 - 16:30