Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 482180
Начало Правила за организация на образователен процес в условията на COVID - 19

25.1. Проветряват всички помещения често за поне 10 мин – сутрин, преди пристигане на учениците, по време на излизане в междучасия, при почистване на помещенията и в края на работния ден.

25.2. Извършват дезинфекция на помещенията двукратно: преди началото и след приключване на смяната, а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

25.3. Почистват тоалетните с почистващи препарати и ги дезинфекцират поне след всяко междучасие.

25.4. Почистват и дезинфекцират чинове/маси, столове и други повърхности и точки за контакт не по-малко от - пъти дневно.

25.5. Изпразват кошчетата за боклук не по-малко от - пъти дневно, след което ги измиват и дезинфекцират.

25.6. Ползват дезинфектанти, които са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

 

Раздел VII

 

Задължения на родителите

 

26. Родителите на учениците са длъжни да декларират обстоятелството, че не им е известно детето им да е било в контакт със заразно болни, няма признаци на заразна болест или положителен резултат за COVID-19, както и че не е поставено под карантина за COVID-19. В декларацията посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа в институцията.

27. Родителите се задължават:

а) да не водят детето си в институцията, ако забележат признаци на заболяване и/или повишена телесна температура;

б) да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве на детето им;

в) да не водят детето си в институцията, ако забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;

г) да организират незабавното вземане на детето си в случаите, когато бъдат уведомени, че то проявява признаци на заболяване;

д) да придружават детето си само до институцията, без да влизат в двора и в сградата, освен ако не бъдат помолени за това, но в този случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;

е) осигуряват поне два броя маски, в случай че носенето на маска е както по желание на ученика, така и по препоръка на лекуващия/личния му лекар, а също и за носене в общите закрити части на училището.

 

Важно!
Документът може да бъде допълван и променян, когато бъде оценена необходимостта от това, като всяка промяна се приема и утвърждава по реда, по който е приет и утвърден настоящия документ и следва да бъде сведена до знанието на всички участници в образователния процес.