Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 482206
Начало Правила за организация на образователен процес в условията на COVID - 19

открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището.

6.8. Ограничаване отдаването под наем на училищна и/или спортна база.

7. Осигуряване на дистанция в класната стая между учител и ученици, както и между учениците, чрез:

7.1. Разполагане на местата за сядане на учениците на определена дистанция;

7.2. Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката, където е невъзможно не повече от две паралелки.

7.3. Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката.

7.4. Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове и поставяне на плексигласова преграда пред бюрото на учителя, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.

8. Определяне на критични зони, изискващи осигуряване на дистанция между учениците от различни класове: коридори и стълбища, тоалетни и миялни, столове и бюфети, компютърни кабинети и физкултурни салони, входове , библиотека, площадки на училищния двор и др.

9. Осигуряване на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки по класове:

9.1. В коридори и стълбища чрез:

а) намаляване на ненужните предмети във фоайетата, в преддверията, коридорите, на стълбищните площадки и др.;

б) движението по коридорите и стълбите става със защитна маска за лице/шлем при спазване на необходимата физическа дистанция, не по-малко от 1,5 метра, с които да бъдат запознати учениците, учителите и другите педагогически специалисти и непедагогическия персонал.

9.2. В санитарните помещения:

а) постига се при различно начало на учебния ден и съответно разработване и утвърждаване на различен график за почивките между часовете и при слети часове;

б) графикът за почистването и дезинфекцията на санитарните помещения да не съвпада с графика на междучасията;

в) поставяне на видно място на информационни табели, на графиците на междучасията и за почистване.

9.3. С оглед избягване струпването на ученици, педагогически специалисти, непедагогически персонал и родители на входа/входовете на училището е необходимо:

а) отваряне на всички входове на училището и разпределяне на достъпа на учители и ученици в сградата ;