Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 482208
Начало Правила за организация на образователен процес в условията на COVID - 19

многократни комплекти за подправки те се дезинфекцират след всеки ползвател.

15.8. Хляба и хлебните изделия се предоставят в предпазен плик за еднократна употреба, като опаковането става от служители, използващи предпазни средства.

15.9. Плодове и зеленчуци се предлагат по възможност в еднократни пликове/ торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.

15.10. Храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние задължително трябва да се съхраняват по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях (предпазна бариера-стъклена, плексигласова и т.н.).

15.11. Доставките от Държавен фонд „Земеделие“ се приемат един път седмично.

15.12. Приборите за хранене и салфетките да са опаковани за еднократна употреба.

15.13. Предлагането на храна с предварително излагане (бюфет) и самообслужване задължително се спазват изискванията за дистанция и използване на лични предпазни средства, като за защита от вторично замърсяване:

а) излагането на храните може да става в закритите части на стола/бюфета с осигурена възможност за дистанция между учениците;

б) създаване на организация за поетапно допускане на учениците (различно начало на учебния ден и различен график на междучасията), за да се избегне струпване.

15.14. Осигуряване на плътни, прозрачни прегради за елиминиране на контакт между учениците и работещите в стола/бюфета.

 

Раздел IV

 

Задължения на директора

 

16. Директорът на училището:

16.1 Със своя заповед:

а) определя лице, отговорно за организацията и спазването на настоящите правила и мерки (напр. заместник-директор по АСД, друг);

б) разпределя отговорностите на педагогическите специалисти и на непедагогическия персонал и график за работа им, който ежеседмично се актуализира;

в) утвърждава графици за началото на учебния ден, за почивките между часовете, за почистване и дезинфекция на различните помещения, за дежурство на входа, в коридорите, стол/бюфет и др.

16.2. Създава организация за:

а) извършване на хигиенни и дезинфекционни дейности, като съвместно с медицинското лице изготвя протокол за почистване и дезинфекция, които не се извършват в присъствието на ученици;