Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 139
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 475612
Начало Правила за организация на образователен процес в условията на COVID - 19

б) конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или негов родител/настойник попада в рискова група.

20.2. Организират изпращане на електронни съобщения до родителите чрез електронния дневник, електронни приложения и/или електронна поща за:

а) създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се спазват в училището – на първите родителски срещи;

б) епидемичната ситуация в училището – регулярно, веднъж седмично с цел поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на стрес и напрежение, както и елиминиране на възможностите за дезинформация (получаване на подвеждаща и/или непотвърдена информация);

в) обобщават и предава на директора и/или на медицинското лице събраната от родителите (по служебен път) здравна информация за всеки ученик;

г) при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от мерките и правилата в училището – извънредно, но не по-късно от – 1 работен ден след потвърждаването на заболяване, като информацията включва: броя на заболелите, от кои класове, респ. с кои класове работят, ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да се приемат, необходимостта и сроковете за превключване на обучение в електронна среда и за възстановяване на присъствения учебен процес;

д) провеждат консултации с родителите предимно в електронна среда, а при необходимост от пряк контакт при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. разстояние и със защитна маска.

21. При превключване от присъствено обучение в обучение от разстояние в електронна среда, организирането и провеждането му от страна на учителите е в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни.

22. По време на междучасията педагогическите специалисти предлагат на учениците занимания и дейности, които подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация.

23. Педагогическите специалисти и медицинското лице напомнят на учениците да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

24. В случай че използват контактен термометър медицинското лице или учителят го дезинфекцира след всяка употреба.

 

Раздел VI

 

Задължения на лицата, които отговарят за хигиената в сградата на училището

 

25. Лицата, които отговарят за хигиената в сградата на училището: