Нормативни документи

Вход в систематаПотребители на линия

Членове : 744
Съдържание : 138
Препратки : 1
Брой прегледи на съдържанието : 482182
Начало Училищни учебни планове 2023/2024 План на комисия по безопасност на движението по пътищата 2023-2024

 

  1. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите свързани с безопасност на движението по пътищата, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и преценка на опасните ситуации и фактори в околната среда, при тяхното участие в движението по пътя и оказване на помощ в случай на нужда.
  2. Формиране и усъвършенстване на интелектуални и практически  умения.
  3. Осъзнаване значението на толерантността, етичността и дисциплинираността на участниците в движението по пътищата.

 

IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

  1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към условията на движението по пътищата.
  2. Разширяване на кръгозора на знанията на учениците чрез създаване на определен начин на мислене и на поведение на пътя, които ще им осигурят защитна система като участници в движението на база развита сензорика и ще им позволят да виждат, предвиждат и анализират дадена пътна ситуация в нейното развитие.
  3. Повишаване нивото на професионална подготовка на учителите и намаляване безотговорността и неумението на учениците правилно да определят собственото си поведение при екстремни ситуации на пътя.
  4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на подрастващите от дома им до училище и обратно.
  5. Превeнция на рисковото поведение на учениците във връзка със заснемане на селфита в райони на жп гари, жп релсов път, автомобилен транспорт,  високи сгради и др.

 

ПЛАНИРАНИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

No

Наименование на мярката

Ефект на мярката

Отговорник по мярката

Индикатор и срок по мярката

Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

1.1

Цел:

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка

1.1.1

 

Отчитане изпълнението на Плана за действие за БДП за 2021 г.

Предоставяне на информация.

УКБДП

Информация за изпълнение на мерки по БДП за 2021 г. на ниво училище, ЦПЛР и ДССД.

 

Срок:10 януари 2024 г.

 

Информация за изпълнение на мерките по БДП

 

1.1.2

Разработване на годишен план-програма за БДП   на училищно ниво.

Годишна плановост на мерки по БДП на ниво училище

 

УКБДП

 

Годишни план-програми за БДП на училищно ниво.

Срок: ежегодно

15 септември 2021-2030 г.

Годишна план-програма за БДП.

1.1.3

Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на одобрените бюджети на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Планово и финансово обезпечаване на мерките на училищно ниво

Директор

Главен счетоводител

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП в годишните бюджетни разчети на училището.

Срок: постоянен.

Бюджетни разчети на училището.

Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП.

1.1.4

Подобряване на МТБ по БДП- методическа литература, помагала, тестове, табла, схеми, площадка по БДП и др.

По-добро обучение по БДП.

УКБДП

 

Наличие на  помагала, тестове, табла, схеми, площадка по БДП и др.

Доклад за изпълнение от  УКБДП

 

1.1.5

Снабдяване на учениците с учебните помагала за текущата учебна година.

Обезпечаване на мерките на училищно ниво

УКБДП

Класни ръководители

 

Срок: 31 октомври

УКБДП

 

1.2

Цел:

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика

1.2.1

Изпълнение на методически указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи.

Стандартизиране на планирането, изпълнението, оценката и отчитането на държавната политика по БДП.

УКБДП, учители

Изпълнени методически указания.

Срок: постоянен.

Информация за изпълнени мерки по БДП

 

1.2.2

Срещи на служители на Пътна полиция с ученици и разясняване на правилата за безопасно поведение на пътя

Задълбочаване на взаимодействието между институциите

КАТ, УКБДП

По график

Анализ на проведените срещи

1.2.3

Съдействие от КАТ при осъществяване на охрана и дежурства по време на училищни празници и мероприятия.

Безопасност на ученици и служители

Директор

Заместник-директор АСД

Срок: постоянен

Предвидените в плана мероприятия

1.4

Цел:

Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с родителите и гражданския сектор

1.4.1

Организиране и провеждане на съвместни мероприятия  по БДП с родителската общност

сътрудничество с родителите

УКБДП,

родители

Срок: постоянен

Отчет на комисията за проведените дейности

1.5

Цел:

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП

1.5.1

Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП.

Провеждане на целенасочена комуникационна  политика.

УКБДП,

 

Активна медийна политика.

Срок: постоянен

Официална интернет страница на училището – www.ivanrilski.com

 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2.1

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизирано обучение на деца и ученици по БДП

-      осъвременяване на учебната документация по БДП въз основа на опита в Република България и водещите страни по отношение на БДП;

-      определяне на конкретни образователни цели в обучението   в планираните часове по БДП

-      интегриране на темите по БДП в темите от учебното съдържание по общообразователните учебни предмети

-      използване на учебни материали и подходи, адаптирани както към възрастта и зрелостта на обучаваните, така и към духа на времето;

-      обучение с натрупване, при което всяко ниво на обучение надгражда предишното с цел приемственост и ефективен напредък;

-      насоченост на БДП не само към придобиване на знания и разбиране на правилата за движение, но и към промяна на нагласите и мотивацията;

-     практическа насоченост на уроците - да се провеждат не само в класната стая, но също така да включват обучение и опит на практика - както в защитена среда, така и в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата за движение, в т.ч. обучение по оказване на първа помощ за учениците в горните класове;

-     осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП.

 

 

УКБДП,

учители

 

Изпълнени мерки за подобряване обучението на деца и ученици по БДП.

Срок: постоянен

УКБДП,

учители

 

2.1.2

Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти във връзка с обучението по БДП.

Подготвени педагогически специалисти в областта на БДП.

Заимстване на добри европейски практики.

Директор и комисия по квалификацията на педагогическите специалисти

Изпълнени мерки за подобряване квалификацията на специалистите по БДП в системата на образованието.

Срок: постоянен

Срок: м. септември

Представени документи за обучение

 

2.1.3

Организиране и провеждане на  извънкласни инициативи по БДП

 

 

 

 

 

-      викторини

-      изложба от детски рисунки

-      състезание по приложно колоездене

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

 

Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това.

УКБДП,

учители

 

Изпълнени извънкласни инициативи по БДП за деца и ученици в системата на образованието.

Срок:

м. април

м. ноември

м. май

 

Годишен отчет на комисията по БДП на ПС

2.1.4

Провеждане на кампания „Пътят на първокласника“.

Определяне на най-безопасния маршрут от дома до училище и обратно и идентифициране на препятствия и проблемни точки - за родителите на всички ученици на първата родителска среща са коментирани проблемите и изискванията по пътната безопасност, включително и с участие на представители от Пътна полиция.

УКБДП,

класни     ръководители на I клас

 

Изпълнени кампанийни областта на БДП, насочени към ученици от начален етап на основното образование

Срок:

15.09 – 30.09.2023 г.

Докладвана от учителите информация на заседания на ПС

2.1.5

Инструктаж на учениците преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи, зелени училища, наблюдения и други)  за правилата за безопасност на движението по пътищата

Организация и управление на дейностите относно  безопасността на движението по пътищата на учениците при организирано напускане на училището.

Учители, класни ръководители.

Спазване на мерките от инструктажа при осъществяване на организирано напускане на учебното заведение.

Срок: постоянен

Отчет на  ръководителя на групата.

2.3

Цел:

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.3.1

Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата.

Популяризиране на политиката за БДП.

УКБДП,

класни     ръководители

 

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: ежегодно, 29 юни.

УКБДП,

класни     ръководители

 

2.3.3

Отбелязване на Европейската седмица на мобилността,  Международния ден за безопасност на движението по пътищата,   Европейския ден без загинали на пътя/EDWARD, Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия и др.

Популяризиране на политиката за БДП.

УКБДП,

класни     ръководители

 

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: ежегодно.

УКБДП,

класни     ръководители